حقوق بنیادین بشر در سایه امنیت انسانی

پایان نامه حقوق بنیادین بشر در سایه امنیت انسانی بهمراه فهرست و منابع و مآخذ کامل شامل ۲۲۳ فایل word و قابل ویرایش بهمراه منابع و مآخذ کامل بصورت فارسی و انگلیسی بصورت آماده می‌باشد. همچنین برای سهولت در استفاده فایل PDF هم اضافه شده است. در ادامه بخشی از پایان نامه  و در انتها فهرست مطالب را مشاهده می‌کنید.

چکیده

در سیر تحولات تاریخی مربوط به حقوق بشر و در نسل سوم حقوق بشر تحت عنوان حقوق جمعی، سازمان های بین المللی و به ویژه نهادهای مالی بین المللی به توسعه پایدار و توسعه انسانی توجه ویژه داشتند و به منزله مدافعان عمومی به سمت دکترین « حکمرانی مطلوب » رهنمون گشتند و همزمان با ارائه حکمرانی مطلوب توسط بانک جهانی در سال ۱۹۸۹ ، برنامه توسعه ملل متحد          ( UNDP)  دکترین امنیت انسانی با تأکید بر اینکه فرد انسانی باید در مرکز و بطن امور بین الملل قرار بگیرد ، را ارائه کرد . در تعریف امنیت انسانی توسط برنامه توسعه ملل متحد ، امنیت جدای از تعریف انحصاری و قدیمی خود در امور نظامی و در حوزه ای وسیعتر مطرح گردید و از گرسنگی و قحطی تا خطرات زیست محیطی ، جرایم ، بیماریها و بلایای طبیعی را به عنوان تهدید در نظر گرفته و مقابله با این تهدیدات جدید در دستور کار دولت ها قرار گرفت و بر پیشگیری ، حفاظت ، حمایت، توانمندی سازی و جبران خسارت استوار گردید . دکترین امنیت انسانی در سایه توجه به دو بعد رهایی از ترس و رهایی از نیاز و در هفت مقوله: امنیت اقتصادی ، غذایی ، بهداشتی ، زیست محیطی، شخصی ، اجتماعی و سیاسی که بهم مرتبط بوده و بر یکدیگر اثر گذارند ، درصدد تأمین تضمین و ارتقاء حقوق بنیادین بشر می باشد . حقوق بنیادین بشر در سایه امنیت انسانی

واژگان کلیدی :

حقوق بنیادین بشر ، امنیت انسانی ، حکمرانی مطلوب ، توسعه انسانی ، آزادیهای سیاسی .

طرح تحقیق

۱ـ تبیین موضوع تحقیق

یکی از تأثیرات جهانی شدن گسترش جهانی حقوق بشر است که از رهگذر آن برخی حقوق فردی و جمعی ارتقا یافته و از اهمیت بیشتری برخوردار شده اند . اصول و هنجارهای حقوق بشر ، ناظر بر حقوق اساسی و بنیادینی است که از جمله حقوق ذاتی تلقی شده و با ابتنای بر کرامت و حیثیت انسانی ، جزئی از حقوق غیر قابل سلب افراد در مقابل دولت و جامعه تلقی شده و دولت ها نسبت به رعایت و احترام به حقوق مزبور ، ملزم و مکلف تلقی شده اند . جهانشمولی ای که از این رهگذر عرضه می شود غیر انحصاری است و در آن ، تمامی فرهنگها مورد شناسایی قرار می گیرند به این شرط که هر یک از آن فرهنگ ها ، خود ، قائل به برابری شأن تمامی انسانها باشد .

از طرفی نظر به جایگاه حقوق بشر در منشور ، خصوصاً در پرتو عبارت « ما مردم جهان » در سرآغاز آن ، سازمان ملل متحد منطقاً باید تبلور اراده ی مردم جهان باشد . بر اساس ماده ی ۱ ( ۳ ) منشور ملل متحدد یکی از اهداف سازمان ملل پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه ی آحاد بشر بدون تمایز از حیث نژادی ، جنس ، زبان و یا مذهب می باشد . در این راستا این ادعا که افراد هیچگونه حقوق و تعهداتی در حقوق بین الملل ندارند ، در قالب موج حمایت بین المللی نهادینه از حقوق بشر رد می شود . در پرتو فضای ضد جنگ و واکنش علیه تخلفات شدید از معیارهای اخلاقی و عرفی ملهم از حقوق بشر ، نگرش حمایت گرایانه از حقوق بشر ، در قالب ایجاد رژیم یا نظام حقوق بشری در بطن نظم حقوقی بین المللی ، به منصه ظهور رسید و مورد استقبال قرار گرفت . ارتباط بین اهداف ملحوظ در منشور ، در یک فرآیند تاریخی به گونه ای رقم خورده که مفهوم صلح و امنیت بین المللی معطوف به جنگ در روابط بین دولت ها چنان دچار دگرگونی بنیادین شده که ورای جنگ و صلح سنتی بین دولت ها ، به صلح و امنیت بشری رهنمون گشته و در سالهای اخیر در داخل کشورها جست و جو می شود . امری که حکایت از برقراری ارتباط بین صلح جهانی و حقوق بشر دارد .

با وجود اهمیت و جایگاه بالا و جهانی حقوق بنیادین بشر چرا هنوز در بسیاری از نقاط دنیا این حقوق نادیده گرفته شده و نقض می شوند و هیچگونه مقابله و اعتراض جدی نسبت به این نقض ها از طرف جامعه جهانی صورت نمی گیرد ؟ حال آنکه در بعضی موارد کوچکترین نقض حقوق بشر از طرف قدرتهای بزرگ مورد اعتراض شدید قرار می گیرد .

اساساً ضمانت اجرای حقوق بنیادین بشر چیست و چگونه می توان جایگاه آن را حفظ و یا ارتقاء بخشید ؟ چگونه می توان از برخورد دوگانه قدرتهای بزرگ در مقوله حقوق بشر جلوگیری کرد و مانع سوء استفاده از این حقوق شد ؟

با وجود این سوالات و سوالات بیشمار دیگر در مقوله ی حقوق بشر اما در روند پرشتاب ناظر بر جهانی شدن حقوق بشر و حمایت قاطع از قربانیان و مقابله جدی با خاطیان و ناقضان آن ،     پیشرفت هایی حاصل شده که به مرحله ی توسعه و ترویج رسیده است . لذا انسان و نیازهای او در چارچوب معیارهای جدید هویتی و علقه های فراملی ، به وفاداری های چند جانبه رهنمون شده است وفاداریی که در نهادهای جامعه مدنی جهانی جست و جو شده و بر حوزه ی اختیارات ، حقوق و تکالیف دولت و ملت ( مردم ) متقابلاً تأثیر می گذارد . پاسخگویی و شفافیت اقدامات و              صلاحیت های دولت و ذی حق و ذی اختیار بودن مردم در امر حکومت مورد تأکید قرار می گیرد . تا آنجا که اعمال حاکمیت و استفاده از اقتدار عالیه باید « برای شهروندان » و نه « بر آنها » باشد . امری که مقوله ی مشروعیت دولت را مطرح می کند . در این راستا باید از فضای پارادایمیک جدیدی سخن به میان آورد که در پرتو آن ، از نوع جدید حقوق جمعی سخن به میان می آید . به این معنا که حقوق جمعی قدیم مبتنی بر امنیت سیاسی بود ولی در حقوق جمعی جدید ، امنیت سیاسی تحت الشعاع امنیت انسانی قرار می گیرد .

فراهم آمدن شرایط اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی جهت نیل به یک زندگی با کرامت و گسترش و افزایش ظرفیت هایی که آحاد اجتماع بتوانند مطلوب های خود را از دولتمردان طلب کنند امری که بین توسعه و حقوق بشر پیوند محکم برقرار می کند . اما از این رهگذر ممکن است چیزهایی از دست برود و دستاوردهای بزرگی حاصل شود .

امنیت انسانی یکی از مهمترین مبانی حقوق و آزادی های بنیادین بشر بشمار می رود که شاید بتوان گفت مبنای سایر این حقوق باشد . در واقع ، دولت نه تنها نباید امنیت شهروندان را مخدوش نماید    ( تعهد منفی )، بلکه وظیفه دارد تا شرایط لازم برای حفظ امنیت شهروندان را فراهم نماید ( تعهد مثبت ) . در واقع در امنیت انسانی بیشتر امنیت فردی مورد نظر است نه امنیت اجتماعی . دولت بیشتر بر امنیت اجتماعی تأکید دارد و باید توجه داشت این تلقی اجتماعی از امنیت ممکن است خود به تهدیدی برای دیگر حقوق بنیادین تبدیل شود . حقوق بنیادین بشر در سایه امنیت انسانی

مقوله امنیت به مثابه یک آرمان و واقعیت بعنوان یکی از حقوق اساسی مردم مطرح است و در مفهوم کلی و عام یعنی تأمین خاطری که بر اساس آن افراد در جامعه ای که زندگی می کنند نسبت به حفظ جان و حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند و در نهایت برآیند        مجموعه ای از تعامل ها ، تعاون و سازگاری بین اجزای مختلف نظام اجتماعی است . بی تردید هیچ عنصری برای پیشرفت توسعه و تکامل یک جامعه و همچنین شکوفایی استعدادها مهمتر از عنصر امنیت و تأمین آرامش در جامعه نبوده و توسعه اجتماعی ، خلاقیت و فعالیت ارزشمند ، بدون امنیت امکان پذیر نخواهد بود . بطور اصولی انسان بعد از برآوردن نیازهای فیزیولوژیکی نیاز به وجود امنیت و احساس امنیت دارد . تأمین و احساس امنیت فردی در درجه اول به فرد باز می گردد و فرد ممکن است به دو دلیل احساس ناامنی کند ، یکی بدلیل عدم تربیت صحیح در خانواده که احساس و پایه شکل گیری شخصیت وی بوده و دیگری ممکن است به خاطر موقعیت و وضعیت حاکم بر یک جامعه باشد و فرد به خاطر وجود برخی از عوامل مخل امنیت در جامعه احساس ناامنی کند . در این بین امنیت روحی و روانی که از مؤلفه های اساسی امنیت انسانی است جزو درونی ترین خصوصیات زندگی هر فردی است و بر این اساس یکی از نیازهای اساسی و اولیه هر جامعه ای استقرار نظم و امنیت اجتماعی در جامعه است که بدون تأمین این نیاز ، جامعه به سمت هرج و مرج کشانده شده و رو به زوال می رود. در سال های اخیر ارتباط امنیت ملی و سیاسی با امنیت انسانی مورد توجه سازمانهای بین المللی قرار گرفته است ؛ در زمینه های تمرکز بر دوری دولت ها از جنگ و        نظامی گری و محدوده ی روابط دیپلماتیک به سوی مؤلفه های حقوق فردی برای انسان ها تغییر یافته است . امنیت انسانی از واژه هایی است که مکرر مورد استفاده نهادهای سازمان ملل نهادهای کمک رسان به توسعه ملی و سازمانهای غیر دولتی و بین المللی قرار می گیرد . برنامه توسعه سازمان ملل ( UNDP ) یکی از پیشگامان این موضوع بوده و معتقد است که مفهوم امنیت از تأکید انحصاری بر امنیت ملی ، باید به سمت تأکیدی فزاینده تر بر امنیت مردم تغییر پیدا کند .

لذا در پرتو تحولات هنجاری و ساختاری بین المللی ، خصوصاً در حوزه موضوعی حقوق بشر ، دکترین امنیت انسانی ، عطف به گزارش های توسعه انسانی UNDP ، نماد پارادایم در حال ظهور جدیدی است که بر حاکمیت دولت ها و چگونگی اعمال حکمرانی تأثیرات شگرفی بر جای        می گذارد . تبیین این فرآیند تأثیرگذار ، کار جدیدی است که باید به اجرای آن کمک کرد .

۲ـ سؤالات تحقیق

بر این اساس در این تحقیق تلاش خواهم کرد ضمن بررسی حقوق بنیادین بشر و شناخت ویژگی ها و شاخص های امنیت انسانی از منظر حقوق بین الملل بشر ، به دو سؤال اساسی پاسخ دهم : ۱ـ آیا دکترین امنیت انسانی می تواند در ارتقاء و تضمین حقوق بنیادین بشر اثر گذار باشد ؟

۲ـ در پرتو دکترین امنیت انسانی دولت ها از چه وظایف و تکالیفی متفاوت از گذشته برخوردار خواهند شد ؟

و پرسش های فرعی ذیل الذکر نیز در تبیین پرسش های اصلی قابل احصاء می باشد :

 1. آیا حقوق بنیادین بشر جهانی بوده و مورد قبول همه فرهنگها می باشد ؟
 2. آیا اجرای جهانی و واقعی و منصفانه حقوق بشر امکان پذیر است ؟ راهکارها و ابزار و ضمانت اجراهای بین المللی آن چیست ؟
 3. آیا همه دولت ها تعریف یکسانی از حقوق بنیادین بشر دارند و اساساً در اجرای آن مصمم و جدی هستند ؟
 4. جامعه بین المللی در برابر تخلفات و سوء استفاده های غیر قابل توجیه از حقوق بنیادین بشر چه واکنشی می تواند نشان دهد ؟
 5. آیا حقوق بشر بر همگان و بلاقید و شرط قابل اعمال است یا اینکه در چارچوب فرهنگ هر جامعه درک و فهم شود ؟
 6. آیا طرح و پذیرش حقوق بشر از طرف دولت ها برای حمایت از آن یا به عنوان ابزار مؤثری در دست دولت ها برای اعمال فشار بر یکدیگر است ؟
 7. رهاورد دکترین امنیت انسانی در مورد کرامت انسانی در حقوق بین الملل چیست ؟

۳ ـ سابقه و ضرورت انجام تحقیق

در مورد موضوع تحقیق کاری مشاهده نشد لذا با عنایت به اینکه دکترین امنیت انسانی در مرکز توجه محققان ، پژوهشگران و دانشگاهیان قرار دارد ضرورت دارد اثرات آن بر آزادی های اساسی و حقوق بنیادین بشر بررسی شود .

۴ ـ اهداف تحقیق

تبیین دکترین امنیت انسانی و تأثیر آن در حقوق بنیادین بشر و بالتبع تأثیر آن بر حاکمیت دولت ها و چگونگی اعمال حکمرانی (تکالیف و وظایف دولتها بر اساس این دکترین) از جمله اهداف این تحقیق می باشد .

۵ ـ فرضیه ها

۱ـ دکترین امنیت انسانی مستلزم نوعی حکمرانی خواهد بود که در پرتو آن حقوق بنیادین بشر از بسترهای مناسبی برای تضمین برخوردار خواهد شد .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

طرح تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………۱

۱ـ تبیین موضوع تحقیق………………………………………………………………………………………………………..۱

۲ـ سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..۴

۳ ـ سابقه و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………….۵

۴ ـ اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..۵

۵ ـ فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………………….۵

۶ ـ تعریف مفاهیم………………………………………………………………………………………………………………..۵

۷ ـ روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. ۶

۸ ـ نقطه تمرکز………………………………………………………………………………………………………………….. ۶

۹ ـ سازماندهی پژوهش………………………………………………………………………………………………………. ۷

فصل اول : کلیات و مفاهیم…………………………………………………………………………………………………۸

مقدمه.…………………………………………………………………………………………………………………………………۹

گفتار اول : کلیات………………………………………………………………………………………………………………۱۱

۱ـ درآمد…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۲ـ تلاش های مصلحان واقدامات حقوق بشری……………………………………………………………………..۱۱

۳ـ حقوق بشر بین المللی یا میراث مشترک جهانی ……………………………………………………………….۱۳

گفتار دوم: تاریخچه حقوق بشر پیش از تشکیل سازمان ملل متحد……………………………………………۱۵

۲ـ۱ـ درآمد……………………………………………………………………………………………………………………….۱۵

۲ـ۲ـ قبل از کنگره وستفالی……………………………………………………………………………………………… ۱۵

۲ـ۳ـ پس از کنگره وستفالی………………………………………………………………………………………………. ۱۹

گفتار سوم:تاریخچه حقوق بشرپس از تشکیل سازمان ملل متحد………………………………………………۲۸

۳ـ۱ـ درآمد……………………………………………………………………………………………………………………….۲۸

۳ـ۲ـ مرحله نخست : دیدگاه سنتی……………………………………………………………………………………….۲۸

۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ نخستین اقدامات ملل متحد………………………………………………………………………………. ۲۸

۳ ـ ۲ ـ ۲ ـ اعلامیه جهانی حقوق بشر………………………………………………………………………………… ۳۰

۳ ـ ۳ ـ تفکیک حقوق مدنی و سیاسی از حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی…………………………۳۲

۳ ـ ۳ ـ ۱ ـ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی……………………………………………………………… ۳۴

۳ ـ۳ـ ۲ ـ  میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی…………………………………………. ۳۵

۳ ـ ۳ ـ ۳ ـ  سایر معاهدات ، اصول و موازین بین المللی حقوق بشر……………………………………… ۳۶

۳ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۱ ـ  صدور فرمان منشور کبیر در انگلستان۱۲۱۵  ………………………………………………  ۳۶

۳ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۲ ـ  اعلامیه استقلال امریکا  ومنشور حقوق بشر ایالت ویرجینیای امریکا۱۷۷۶ ……… ۳۶

۳ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۳ ـ حقوق اساسی ملت های متحد امریکا و متمم های قانون اساسی ۱۷۸۷ …………… ۳۶

۳ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۴ ـ اعلامیه حقوق بشر و شهروندان فرانسه۱۷۸۹ ……………………………………………….. ۳۷

۳ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۵ ـ اعلامیه حقوق بشر۱۷۹۳ ………………………………………………………………………….. ۳۷

۳ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۶ ـ  اعلامیه حقوق بشر ومردم کشور (فرانسه) ۱۷۹۵ …………………………………………. ۳۷

.۳ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۷ ـ کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل کشی مصوب۱۹۴۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۳۷

۳ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۸ ـ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین۱۹۵۰ ……………..  ۳۷

۳ـ ۳ ـ ۳ ـ ۹ ـ کنوانسیون بین المللی محو همه اشکال تبعیض نژادی ۱۹۶۵   …………………………  ۳۸

۳ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۱۰ ـ بیانیه ها و رهنمودهای سازمان ملل متحد ودیگر نهادها در رابطه با حقوق بشر.…………  ۳۸

۳ ـ ۴ ـ ظهور حقوق جمعی………………………………………………………………………………………………..۳۹

۳ ـ ۴ ـ ۱ ـ حق توسعه……………………………………………………………………………………………………….۴۱

۳ ـ ۴ ـ ۲ ـ توسعه انسانی…………………………………………………………………………………………………..۴۲

گفتارچهارم : پیشینه مفهوم امنیت انسانی ………………………………………………………………………………۴۵

۴ ـ ۱ـ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… ۴۵

۴ ـ ۲ ـ پیشینه مفهوم امنیت انسانی……………………………………………………………………………………….۴۵

۴ ـ ۳ ـ طرح مفهوم امنیت انسانی ……………………………………………………………………………………….۵۰

۴ ـ ۴ ـ سیر تکاملی مفهوم امنیت انسانی در سطح بین المللی………………………………………………… ۵۲

گفتار پنجم : تعریف امنیت انسانی ……………………………………………………………………………………….۵۶

۵ ـ ۱ـ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..۵۶

۵ ـ ۲ ـ مفهوم امنیت…………………………………………………………………………………………………………..۵۷

۵ ـ ۳ ـ تعریف امنیت انسانی……………………………………………………………………………………………….۵۸

۵ ـ ۴ ـ دستاوردهای سیاسی امنیت انسانی…………………………………………………………………………….۶۵

گفتار ششم : انتقادات به مفهوم امنیت انسانی…………………………………………………………………………۶۷

۶ ـ ۱ ـ انتقاد به تعریف امنیت انسانی…………………………………………………………………………………..۶۷

۶ ـ ۲ ـ امنیت انسانی مفهومی نوین یا تکراری……………………………………………………………………….۶۹

گفتار هفتم : چالش جهانی و منطقه ای پیش روی امنیت انسانی……………………………………………….۷۳

۷ ـ ۱ ـ  جهانشمولی امنیت انسانی……………………………………………………………………………………….۷۳

۷ ـ ۲ ـ  مسئولیت حکومت در تأمین امنیت انسانی ……………………………………………………………….۷۴

۷ ـ ۳ ـ  امنیت انسانی مصلحت عموم جهانیان……………………………………………………………………….۷۵

 ۸ـ ۱ ـ جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………….۷۶

 

فصل دوم: تبیین مؤلفه های امنیت انسانی …………………………………………………………………..………۷۹

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….۸۱

گفتار اول : امنیت اقتصادی………………………………………………………………………………………………….۸۳

۱ ـ ۱ ـ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..۸۴

۱ـ ۲ ـ جایگاه امنیت اقتصادی……………………………………………………………………………………………..۸۴

۱ ـ ۳ ـ ابعاد امنیت اقتصادی………………………………………………………………………………………………..۸۵

۱ـ ۳ـ ۱ـ امنیت سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………….. ۸۶

۱ ـ ۳ ـ ۲ ـ  امنیت اشتغال و درآمد………………………………………………………………………………………۸۶

۱ـ ۴ ـ توسعه در سایه امنیت اقتصادی………………………………………………………………………………… ۸۷

۱ ـ ۵ ـ افق های ثبات اقتصادی…………………………………………………………………………………………. ۸۸

۱ ـ ۶ ـ تأمین اجتماعی و امنیت اقتصادی……………………………………………………………………………. ۸۹

گفتار دوم : امنیت غذایی ………………………………………………………………………………………………….. ۹۱

۲ـ ۱ ـ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..۹۱

۲ ـ ۲ ـ مفهوم امنیت غذایی………………………………………………………………………………………………. ۹۲

۲ ـ ۳ ـ ابعاد امنیت غذایی…………………………………………………………………………………………………. ۹۴

۲ ـ ۳ ـ ۱ـ موجود بودن غذا……………………………………………………………………………………………… ۹۴

۲ـ ۳ ـ۲ ـ دسترسی به غذا…………………………………………………………………………………………………..۹۵

۲ ـ۳ـ۲ـ۱ ـ سوء تغذیه  و گرسنگی……………………………………………………………………………………. ۹۶

۲ ـ ۳ـ۲ـ۲ـ گذر تغذیه ای………………………………………………………………………………………………… ۹۷

۲ ـ ۳ـ ۳ـ پایداری در دسترسی به غذا………………………………………………………………………………… ۹۹

۲ ـ ۴ـ عوامل اثرگذار بر امنیت و سلامت غذایی………………………………………………………………… ۱۰۰

گفتار سوم : امنیت اجتماعی………………………………………………………………………………………………۱۰۱

۳ ـ ۱ـ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱

۳ ـ۲ ـ ریشه های ظهور و شیوه های بروز امنیت اجتماعی………………………………………………….. ۱۰۱

۳ـ ۳ ـ مرجع امنیت اجتماعی…………………………………………………………………………………………… ۱۰۳

۳ ـ ۴ ـ امنیت اجتماعی معنا و مفهوم………………………………………………………………………………… ۱۰۳

۳ ـ ۵ ـ مفهوم بندی امنیت اجتماعی…………………………………………………………………………………..۱۰۹

۳ ـ ۶ ـ تعریف امنیت اجتماعی به عنوان یکی از مؤلفه های امنیت انسانی……………………………… ۱۱۰

گفتار چهارم : امنیت شخصی…………………………………………………………………………………………… ۱۱۲

۴ ـ۱ـ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲

۴ ـ ۲ـ تعریف امنیت شخصی……………………………………………………………………………………………۱۱۳

۴ ـ ۳ ـ ابعاد امنیت شخصی…………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴

۴ ـ ۳ـ ۱ ـ تساوی در برابرقانون………………………………………………………………………………………. ۱۱۴

۴ ـ ۳ـ ۱ـ ۱ـ  تساوی نزد دادگاهها…………………………………………………………………………………… ۱۱۵

۴ ـ ۳ـ ۲ـ رهایی از شکنجه، رفتار یا مجازات وحشیانه، غیر انسانی و خوار کننده…………………… ۱۱۵

۴ ـ ۳ـ۳ـ برابری و عدم تبعیض……………………………………………………………………………………….. ۱۱۶

۴ ـ ۳ـ ۴ـ آزادی شخصی ……………………………………………………………………………………………….. ۱۱۷

۴ ـ ۳ـ ۴ـ ۱ـ بردگی………………………………………………………………………………………………………  ۱۱۷

۴ ـ ۳ـ ۴ـ ۲ـ  کار اجباری……………………………………………………………………………………………….. ۱۱۸

۴ ـ ۳ـ ۴ـ ۳ـ  بازداشت خودسرانه و توقیف و حبس بدون دلیل…………………………………………….۱۱۹

گفتار پنجم: امنیت بهداشتی……………………………………………………………………………………………….۱۲۰

۵ ـ ۱ـ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۰

۵ ـ۲ـ مفهوم امنیت  بهداشتی……………………………………………………………………………………………۱۲۱

۵ ـ ۳ـ تعریف امنیت بهداشتی…………………………………………………………………………………………. ۱۲۲

۵ ـ ۴ـ اهمیت امنیت بهداشتی………………………………………………………………………………………….. ۱۲۳

گفتار ۶ : امنیت سیاسی……………………………………………………………………………………………………..۱۲۵

۶ ـ ۱ـ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۵

۶ ـ ۲ـ تعریف آزادی سیاسی……………………………………………………………………………………………..۱۲۶

۶ ـ ۲ـ ۱ ـ تهدیدات امنیت سیاسی……………………………………………………………………………………۱۲۶

۶ ـ ۲ـ۲ـ تعاریف امنیت سیاسی…………………………………………………………………………………………۱۲۶

۶ ـ ۳ـ  عناصر امنیت سیاسی……………………………………………………………………………………………..۱۲۸

۶ ـ ۴ـ مصادیق امنیت سیاسی…………………………………………………………………………………………….۱۲۹

۶ ـ ۴ ـ ۱ ـ  آزادی انتخاب و حق رأی……………………………………………………………………………….۱۲۹

۶ ـ ۴ـ ۲ ـ  آزادی بیان……………………………………………………………………………………………………..۱۲۹

۶ ـ ۴ ـ ۳ ـ  آزادی تشکیل اجتماعات و احزاب…………………………………………………………………..۱۳۰

۶ ـ ۴ـ ۴ ـ  آزادی عقیده و مذهب……………………………………………………………………………………..۱۳۰

۶ ـ  ۵ ـ تقسیم‌بندیهای آزادی سیاسی…………………………………………………………………………………۱۳۱

۶ـ ۶ـ پیامدهای آزادی سیاسی……………………………………………………………………………………………۱۳۲

۶ ـ ۷ـ  قلمرو آزادی سیاسی……………………………………………………………………………………………..۱۳۲

گفتار هفتم : امنیت زیست محیطی ……………………………………………………………………………………..۱۳۳

۷ ـ ۱ـ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۳

۷ ـ ۲ـ مفهوم امنیت زیست محیطی…………………………………………………………………………………….۱۳۴

۷ ـ ۳ـ تهدیدات امنیت زیست محیطی………………………………………………………………………………..۱۳۶

فصل سوم: تأثیر دکترین امنیت انسانی بر وظایف و تکالیف دولت ها…………………………….. ۱۴۰

گفتار اول : امنیت اقتصادی………………………………………………………………………………………………..۱۴۱

۱ـ ۱ـ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۱

۱ ـ ۲ـ امنیت سرمایه گذاری……………………………………………………………………………………………..۱۴۱

۱ـ ۳ـ امنیت اشتغال و در آمد…………………………………………………………………………………………….۱۴۳

۱ ـ ۳ ـ۱ ـ حق کار کردن ………………………………………………………………………………………………….۱۴۳

۱ ـ۳ـ۱ـ ۱ـ حق بر کار در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی…………………. ۱۴۶

۱ ـ ۳ـ۲ـ  برابری حقوق و رفع تبعیض……………………………………………………………………………….۱۴۷

۱ـ۳ـ۲ـ۱ عدم تبعیض و برابری در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی……….۱۴۷

۱ ـ ۳ـ ۳ـ  گسترش اشتغال مولّد………………………………………………………………………………………..۱۴۸

۱ ـ ۳ـ۳ ـ ۱ـ کشاورزی…………………………………………………………………………………………………….۱۴۹

۱ ـ۳ـ ۳ـ ۲ـ صنعت و تجارت…………………………………………………………………………………………..۱۴۹

۱ ـ ۳ـ ۴ ـ  اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی…………………………………………………………………… ۱۴۹

گفتار دوم: امنیت غذایی………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۱

۲ ـ ۱ـ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۱

۲ ـ ۲ـ حق بر غذای کافی در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی………………. ۱۵۲

۲ ـ ۲ـ ۱ـ آزادی از گرسنگی……………………………………………………………………………………………. ۱۵۳

۲ ـ۲ـ۱ـ۱ ـ بند ۵ تفسیر عمومی شماره ۱۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۵۳

۲ ـ ۲ـ ۲ ـ معنای «غذای کافی »………………………………………………………………………………………. ۱۵۴

۲ ـ ۲ـ ۳ ـ تحقق حق بر غذا……………………………………………………………………………………………. ۱۵۵

۲ـ ۲ـ۳ـ۱ـ کافی بودن و پایداری در دریافت غذا و دسترسی به غذا درتفسیر عمومی شماره ۱۲ ۱۵۶

۲ ـ ۳ـ وظایف دولت ها در زنجیره امنیت غذایی……………………………………………………………….. ۱۵۶

۲ ـ ۳ـ ۱ ـ  استراتژی های کلی جهت تأمین امنیت غذایی در سطح ملی……………………………….. ۱۵۷

گفتار سوم :امنیت اجتماعی……………………………………………………………………………………………… ۱۶۲

۳ ـ ۱ ـ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۲

۳ ـ ۲ ـ حقوق زنان………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۳

۳ ـ ۳ ـ حقوق خانواده……………………………………………………………………………………………………. ۱۶۵

۳ ـ ۴ ـ حقوق کودکان……………………………………………………………………………………………………. ۱۶۶

۳ ـ ۵ ـ حقوق مردمان بومی…………………………………………………………………………………………….. ۱۶۹

۳ ـ ۶ـ حقوق پناهندگان و کنوانسیون ۱۹۵۱ …………………………………………………………………….. ۱۷۰

گفتار چهارم : امنیت شخصی…………………………………………………………………………………………… ۱۷۲

۴ ـ۱ ـ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….۱۷۲

۴ ـ ۲ـ برابری و عدم تبعیض……………………………………………………………………………………………..۱۷۲

۴ ـ ۳ ـ برابری نزد قانون…………………………………………………………………………………………………. ۱۷۵

۴ ـ ۴ ـ رهایی از شکنجه ، رفتار یا مجازات وحشیانه ، غیر انسانی و خوار کننده……………………. ۱۷۶

۴ ـ ۵ ـ حق آزادی شخصی……………………………………………………………………………………………… ۱۷۸

۴ ـ ۵ ـ ۱ـ  منع بردگی……………………………………………………………………………………………………. ۱۷۹

۴ ـ ۵ ـ ۲ ـ منع کار اجباری…………………………………………………………………………………………….. ۱۸۰

۴ ـ ۵ ـ ۳ ـ منع بازداشت خودسرانه و توقیف و حبس بدون دلیل………………………………………… ۱۸۱

گفتار پنجم: امنیت بهداشتی و حق بر بهداشت……………………………………………………………………..۱۸۳

۵ ـ ۱ـ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸۳

۵ ـ ۲ ـ  قلمرو حق بر بهداشت………………………………………………………………………………………….۱۸۴

۵ ـ ۳ ـ محتوای اصلی حق بر بهداشت……………………………………………………………………………….۱۸۵

۵ ـ۴ ـ اصول راهبردی حق بر بهداشت…………………………………………………………………………….. ۱۸۷

۵ ـ ۵ـ  تکالیف مربوط به حق بر بهداشت…………………………………………………………………………. ۱۸۸

۵ ـ ۶ ـ ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی……………………………….. ۱۸۸

۵ ـ ۷ ـ تفسیر عمومی شماره ۱۴ (۲۰۰۰ ) ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی          ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۹

گفتار۶ : امنیت سیاسی…………………………………………………………………………………………………….. ۱۹۱

۶ ـ ۱ ـ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….۱۹۱

۶ ـ۲ ـ آزادی بیان…………………………………………………………………………………………………………… ۱۹۱

۶ ـ ۲ ـ ۱ ـ آزادی مطبوعات و رسانه ها……………………………………………………………………………. ۱۹۳

۶ ـ۲ ـ ۲ ـ حدود آزادی بیان……………………………………………………………………………………………. ۱۹۴

۶ـ۳ ـ حق تعیین سرنوشت و آزادی انتخاب و رأی ……………………………………………………………. ۱۹۴

۶ـ ۴ ـ آزادی عقیده و مذهب…………………………………………………………………………………………… ۱۹۶

۶ ـ ۵ ـ آزادی تشکیل اجتماعات و احزاب ………………………………………………………………………….۱۹۷

گفتار ۷ : امنیت زیست محیطی…………………………………………………………………………………………..۲۰۲

۷ ـ۱ ـ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰۲

۷ ـ ۲ـ حق محیط زیست سالم یکی از حقوق نسل سوم (حقوق همبستگی)………………………….. ۲۰۳

۷ ـ ۳ـ حقوق زیست محیطی…………………………………………………………………………………………… ۲۰۴

۷-۳-۱ کنوانسیون های بین المللی در مورد حقوق محیط زیست……………………………………………۲۰۶

۷-۳-۲ حقوق محیط زیست در قوانین اساسی…………………………………………………………………… ۲۰۶

۷-۴ محتوای حقوق محیط زیست……………………………………………………………………………………. ۲۰۷

۷ ـ ۴ـ نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………… ۲۰۸

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱۶

 

مشاهده و دانلود مقاله کامل
بارگذاری بیشتر مطالب مرتبط
 • تحقیق ادبیات پایداری

  تحقیق ادبیات پایداری

  تحقیق ادبیات پایداری عنوان ادبیات پایداری معمولاً به آثاری اطلاق می‌شود که تحت تأثیر شرایط…
 • تحقیق درباره زبان و ادبیات فارسی

  تحقیق درباره زبان و ادبیات فارسی

  ادبیات و زبان فارسی ادبیات یکی از گونه های هنر است و کلمات ، مصالح و موادی هستند که شاعر و…
 • تحقیق زندگینامه احمد شاملو

  تحقیق زندگینامه احمد شاملو

  احمد شاملو احمد شاملو، شاعر، نویسنده، فرهنگ ‌نویس، ادیب و مترجم ایرانی، در بیست و یکم آذرم…
بارگذاری در کافه تحقیق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بررسی

تحقیق ادبیات پایداری

تحقیق ادبیات پایداری عنوان ادبیات پایداری معمولاً به آثاری اطلاق می‌شود که تحت تأثیر شرایط…