حقوق بنیادین بشر در سایه امنیت انسانی

پایان نامه حقوق بنیادین بشر در سایه امنیت انسانی بهمراه فهرست و منابع و مآخذ کامل شامل ۲۲۳ فایل word و قابل ویرایش بهمراه منابع و مآخذ کامل بصورت فارسی و انگلیسی بصورت آماده می‌باشد. همچنین برای سهولت در استفاده فایل PDF هم اضافه شده است. در ادامه بخشی از پایان نامه  و در انتها فهرست مطالب را مشاهده می‌کنید.

چکیده

در سیر تحولات تاریخی مربوط به حقوق بشر و در نسل سوم حقوق بشر تحت عنوان حقوق جمعی، سازمان های بین المللی و به ویژه نهادهای مالی بین المللی به توسعه پایدار و توسعه انسانی توجه ویژه داشتند و به منزله مدافعان عمومی به سمت دکترین « حکمرانی مطلوب » رهنمون گشتند و همزمان با ارائه حکمرانی مطلوب توسط بانک جهانی در سال ۱۹۸۹ ، برنامه توسعه ملل متحد          ( UNDP)  دکترین امنیت انسانی با تأکید بر اینکه فرد انسانی باید در مرکز و بطن امور بین الملل قرار بگیرد ، را ارائه کرد . در تعریف امنیت انسانی توسط برنامه توسعه ملل متحد ، امنیت جدای از تعریف انحصاری و قدیمی خود در امور نظامی و در حوزه ای وسیعتر مطرح گردید و از گرسنگی و قحطی تا خطرات زیست محیطی ، جرایم ، بیماریها و بلایای طبیعی را به عنوان تهدید در نظر گرفته و مقابله با این تهدیدات جدید در دستور کار دولت ها قرار گرفت و بر پیشگیری ، حفاظت ، حمایت، توانمندی سازی و جبران خسارت استوار گردید . دکترین امنیت انسانی در سایه توجه به دو بعد رهایی از ترس و رهایی از نیاز و در هفت مقوله: امنیت اقتصادی ، غذایی ، بهداشتی ، زیست محیطی، شخصی ، اجتماعی و سیاسی که بهم مرتبط بوده و بر یکدیگر اثر گذارند ، درصدد تأمین تضمین و ارتقاء حقوق بنیادین بشر می باشد .

واژگان کلیدی :

حقوق بنیادین بشر ، امنیت انسانی ، حکمرانی مطلوب ، توسعه انسانی ، آزادیهای سیاسی .

طرح تحقیق

۱ـ تبیین موضوع تحقیق

یکی از تأثیرات جهانی شدن گسترش جهانی حقوق بشر است که از رهگذر آن برخی حقوق فردی و جمعی ارتقا یافته و از اهمیت بیشتری برخوردار شده اند . اصول و هنجارهای حقوق بشر ، ناظر بر حقوق اساسی و بنیادینی است که از جمله حقوق ذاتی تلقی شده و با ابتنای بر کرامت و حیثیت انسانی ، جزئی از حقوق غیر قابل سلب افراد در مقابل دولت و جامعه تلقی شده و دولت ها نسبت به رعایت و احترام به حقوق مزبور ، ملزم و مکلف تلقی شده اند . جهانشمولی ای که از این رهگذر عرضه می شود غیر انحصاری است و در آن ، تمامی فرهنگها مورد شناسایی قرار می گیرند به این شرط که هر یک از آن فرهنگ ها ، خود ، قائل به برابری شأن تمامی انسانها باشد .

از طرفی نظر به جایگاه حقوق بشر در منشور ، خصوصاً در پرتو عبارت « ما مردم جهان » در سرآغاز آن ، سازمان ملل متحد منطقاً باید تبلور اراده ی مردم جهان باشد . بر اساس ماده ی ۱ ( ۳ ) منشور ملل متحدد یکی از اهداف سازمان ملل پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه ی آحاد بشر بدون تمایز از حیث نژادی ، جنس ، زبان و یا مذهب می باشد . در این راستا این ادعا که افراد هیچگونه حقوق و تعهداتی در حقوق بین الملل ندارند ، در قالب موج حمایت بین المللی نهادینه از حقوق بشر رد می شود . در پرتو فضای ضد جنگ و واکنش علیه تخلفات شدید از معیارهای اخلاقی و عرفی ملهم از حقوق بشر ، نگرش حمایت گرایانه از حقوق بشر ، در قالب ایجاد رژیم یا نظام حقوق بشری در بطن نظم حقوقی بین المللی ، به منصه ظهور رسید و مورد استقبال قرار گرفت . ارتباط بین اهداف ملحوظ در منشور ، در یک فرآیند تاریخی به گونه ای رقم خورده که مفهوم صلح و امنیت بین المللی معطوف به جنگ در روابط بین دولت ها چنان دچار دگرگونی بنیادین شده که ورای جنگ و صلح سنتی بین دولت ها ، به صلح و امنیت بشری رهنمون گشته و در سالهای اخیر در داخل کشورها جست و جو می شود . امری که حکایت از برقراری ارتباط بین صلح جهانی و حقوق بشر دارد .

با وجود اهمیت و جایگاه بالا و جهانی حقوق بنیادین بشر چرا هنوز در بسیاری از نقاط دنیا این حقوق نادیده گرفته شده و نقض می شوند و هیچگونه مقابله و اعتراض جدی نسبت به این نقض ها از طرف جامعه جهانی صورت نمی گیرد ؟ حال آنکه در بعضی موارد کوچکترین نقض حقوق بشر از طرف قدرتهای بزرگ مورد اعتراض شدید قرار می گیرد .

اساساً ضمانت اجرای حقوق بنیادین بشر چیست و چگونه می توان جایگاه آن را حفظ و یا ارتقاء بخشید ؟ چگونه می توان از برخورد دوگانه قدرتهای بزرگ در مقوله حقوق بشر جلوگیری کرد و مانع سوء استفاده از این حقوق شد ؟

با وجود این سوالات و سوالات بیشمار دیگر در مقوله ی حقوق بشر اما در روند پرشتاب ناظر بر جهانی شدن حقوق بشر و حمایت قاطع از قربانیان و مقابله جدی با خاطیان و ناقضان آن ،     پیشرفت هایی حاصل شده که به مرحله ی توسعه و ترویج رسیده است . لذا انسان و نیازهای او در چارچوب معیارهای جدید هویتی و علقه های فراملی ، به وفاداری های چند جانبه رهنمون شده است وفاداریی که در نهادهای جامعه مدنی جهانی جست و جو شده و بر حوزه ی اختیارات ، حقوق و تکالیف دولت و ملت ( مردم ) متقابلاً تأثیر می گذارد . پاسخگویی و شفافیت اقدامات و              صلاحیت های دولت و ذی حق و ذی اختیار بودن مردم در امر حکومت مورد تأکید قرار می گیرد . تا آنجا که اعمال حاکمیت و استفاده از اقتدار عالیه باید « برای شهروندان » و نه « بر آنها » باشد . امری که مقوله ی مشروعیت دولت را مطرح می کند . در این راستا باید از فضای پارادایمیک جدیدی سخن به میان آورد که در پرتو آن ، از نوع جدید حقوق جمعی سخن به میان می آید . به این معنا که حقوق جمعی قدیم مبتنی بر امنیت سیاسی بود ولی در حقوق جمعی جدید ، امنیت سیاسی تحت الشعاع امنیت انسانی قرار می گیرد .

فراهم آمدن شرایط اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی جهت نیل به یک زندگی با کرامت و گسترش و افزایش ظرفیت هایی که آحاد اجتماع بتوانند مطلوب های خود را از دولتمردان طلب کنند امری که بین توسعه و حقوق بشر پیوند محکم برقرار می کند . اما از این رهگذر ممکن است چیزهایی از دست برود و دستاوردهای بزرگی حاصل شود .

امنیت انسانی یکی از مهمترین مبانی حقوق و آزادی های بنیادین بشر بشمار می رود که شاید بتوان گفت مبنای سایر این حقوق باشد . در واقع ، دولت نه تنها نباید امنیت شهروندان را مخدوش نماید    ( تعهد منفی )، بلکه وظیفه دارد تا شرایط لازم برای حفظ امنیت شهروندان را فراهم نماید ( تعهد مثبت ) . در واقع در امنیت انسانی بیشتر امنیت فردی مورد نظر است نه امنیت اجتماعی . دولت بیشتر بر امنیت اجتماعی تأکید دارد و باید توجه داشت این تلقی اجتماعی از امنیت ممکن است خود به تهدیدی برای دیگر حقوق بنیادین تبدیل شود .

مقوله امنیت به مثابه یک آرمان و واقعیت بعنوان یکی از حقوق اساسی مردم مطرح است و در مفهوم کلی و عام یعنی تأمین خاطری که بر اساس آن افراد در جامعه ای که زندگی می کنند نسبت به حفظ جان و حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند و در نهایت برآیند        مجموعه ای از تعامل ها ، تعاون و سازگاری بین اجزای مختلف نظام اجتماعی است . بی تردید هیچ عنصری برای پیشرفت توسعه و تکامل یک جامعه و همچنین شکوفایی استعدادها مهمتر از عنصر امنیت و تأمین آرامش در جامعه نبوده و توسعه اجتماعی ، خلاقیت و فعالیت ارزشمند ، بدون امنیت امکان پذیر نخواهد بود . بطور اصولی انسان بعد از برآوردن نیازهای فیزیولوژیکی نیاز به وجود امنیت و احساس امنیت دارد . تأمین و احساس امنیت فردی در درجه اول به فرد باز می گردد و فرد ممکن است به دو دلیل احساس ناامنی کند ، یکی بدلیل عدم تربیت صحیح در خانواده که احساس و پایه شکل گیری شخصیت وی بوده و دیگری ممکن است به خاطر موقعیت و وضعیت حاکم بر یک جامعه باشد و فرد به خاطر وجود برخی از عوامل مخل امنیت در جامعه احساس ناامنی کند . در این بین امنیت روحی و روانی که از مؤلفه های اساسی امنیت انسانی است جزو درونی ترین خصوصیات زندگی هر فردی است و بر این اساس یکی از نیازهای اساسی و اولیه هر جامعه ای استقرار نظم و امنیت اجتماعی در جامعه است که بدون تأمین این نیاز ، جامعه به سمت هرج و مرج کشانده شده و رو به زوال می رود. در سال های اخیر ارتباط امنیت ملی و سیاسی با امنیت انسانی مورد توجه سازمانهای بین المللی قرار گرفته است ؛ در زمینه های تمرکز بر دوری دولت ها از جنگ و        نظامی گری و محدوده ی روابط دیپلماتیک به سوی مؤلفه های حقوق فردی برای انسان ها تغییر یافته است . امنیت انسانی از واژه هایی است که مکرر مورد استفاده نهادهای سازمان ملل نهادهای کمک رسان به توسعه ملی و سازمانهای غیر دولتی و بین المللی قرار می گیرد . برنامه توسعه سازمان ملل ( UNDP ) یکی از پیشگامان این موضوع بوده و معتقد است که مفهوم امنیت از تأکید انحصاری بر امنیت ملی ، باید به سمت تأکیدی فزاینده تر بر امنیت مردم تغییر پیدا کند .

لذا در پرتو تحولات هنجاری و ساختاری بین المللی ، خصوصاً در حوزه موضوعی حقوق بشر ، دکترین امنیت انسانی ، عطف به گزارش های توسعه انسانی UNDP ، نماد پارادایم در حال ظهور جدیدی است که بر حاکمیت دولت ها و چگونگی اعمال حکمرانی تأثیرات شگرفی بر جای        می گذارد . تبیین این فرآیند تأثیرگذار ، کار جدیدی است که باید به اجرای آن کمک کرد .

۲ـ سؤالات تحقیق

بر این اساس در این تحقیق تلاش خواهم کرد ضمن بررسی حقوق بنیادین بشر و شناخت ویژگی ها و شاخص های امنیت انسانی از منظر حقوق بین الملل بشر ، به دو سؤال اساسی پاسخ دهم : ۱ـ آیا دکترین امنیت انسانی می تواند در ارتقاء و تضمین حقوق بنیادین بشر اثر گذار باشد ؟

۲ـ در پرتو دکترین امنیت انسانی دولت ها از چه وظایف و تکالیفی متفاوت از گذشته برخوردار خواهند شد ؟

و پرسش های فرعی ذیل الذکر نیز در تبیین پرسش های اصلی قابل احصاء می باشد :

  1. آیا حقوق بنیادین بشر جهانی بوده و مورد قبول همه فرهنگها می باشد ؟
  2. آیا اجرای جهانی و واقعی و منصفانه حقوق بشر امکان پذیر است ؟ راهکارها و ابزار و ضمانت اجراهای بین المللی آن چیست ؟
  3. آیا همه دولت ها تعریف یکسانی از حقوق بنیادین بشر دارند و اساساً در اجرای آن مصمم و جدی هستند ؟
  4. جامعه بین المللی در برابر تخلفات و سوء استفاده های غیر قابل توجیه از حقوق بنیادین بشر چه واکنشی می تواند نشان دهد ؟
  5. آیا حقوق بشر بر همگان و بلاقید و شرط قابل اعمال است یا اینکه در چارچوب فرهنگ هر جامعه درک و فهم شود ؟
  6. آیا طرح و پذیرش حقوق بشر از طرف دولت ها برای حمایت از آن یا به عنوان ابزار مؤثری در دست دولت ها برای اعمال فشار بر یکدیگر است ؟
  7. رهاورد دکترین امنیت انسانی در مورد کرامت انسانی در حقوق بین الملل چیست ؟

۳ ـ سابقه و ضرورت انجام تحقیق

در مورد موضوع تحقیق کاری مشاهده نشد لذا با عنایت به اینکه دکترین امنیت انسانی در مرکز توجه محققان ، پژوهشگران و دانشگاهیان قرار دارد ضرورت دارد اثرات آن بر آزادی های اساسی و حقوق بنیادین بشر بررسی شود .

۴ ـ اهداف تحقیق

تبیین دکترین امنیت انسانی و تأثیر آن در حقوق بنیادین بشر و بالتبع تأثیر آن بر حاکمیت دولت ها و چگونگی اعمال حکمرانی (تکالیف و وظایف دولتها بر اساس این دکترین) از جمله اهداف این تحقیق می باشد .

۵ ـ فرضیه ها

۱ـ دکترین امنیت انسانی مستلزم نوعی حکمرانی خواهد بود که در پرتو آن حقوق بنیادین بشر از بسترهای مناسبی برای تضمین برخوردار خواهد شد .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

طرح تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………۱

۱ـ تبیین موضوع تحقیق………………………………………………………………………………………………………..۱

۲ـ سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..۴

۳ ـ سابقه و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………….۵

۴ ـ اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..۵

۵ ـ فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………………….۵

۶ ـ تعریف مفاهیم………………………………………………………………………………………………………………..۵

۷ ـ روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. ۶

۸ ـ نقطه تمرکز………………………………………………………………………………………………………………….. ۶

۹ ـ سازماندهی پژوهش………………………………………………………………………………………………………. ۷

فصل اول : کلیات و مفاهیم…………………………………………………………………………………………………۸

مقدمه.…………………………………………………………………………………………………………………………………۹

گفتار اول : کلیات………………………………………………………………………………………………………………۱۱

۱ـ درآمد…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۲ـ تلاش های مصلحان واقدامات حقوق بشری……………………………………………………………………..۱۱

۳ـ حقوق بشر بین المللی یا میراث مشترک جهانی ……………………………………………………………….۱۳

گفتار دوم: تاریخچه حقوق بشر پیش از تشکیل سازمان ملل متحد……………………………………………۱۵

۲ـ۱ـ درآمد……………………………………………………………………………………………………………………….۱۵

۲ـ۲ـ قبل از کنگره وستفالی……………………………………………………………………………………………… ۱۵

۲ـ۳ـ پس از کنگره وستفالی………………………………………………………………………………………………. ۱۹

گفتار سوم:تاریخچه حقوق بشرپس از تشکیل سازمان ملل متحد………………………………………………۲۸

۳ـ۱ـ درآمد……………………………………………………………………………………………………………………….۲۸

۳ـ۲ـ مرحله نخست : دیدگاه سنتی……………………………………………………………………………………….۲۸

۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ نخستین اقدامات ملل متحد………………………………………………………………………………. ۲۸

۳ ـ ۲ ـ ۲ ـ اعلامیه جهانی حقوق بشر………………………………………………………………………………… ۳۰

۳ ـ ۳ ـ تفکیک حقوق مدنی و سیاسی از حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی…………………………۳۲

۳ ـ ۳ ـ ۱ ـ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی……………………………………………………………… ۳۴

۳ ـ۳ـ ۲ ـ  میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی…………………………………………. ۳۵

۳ ـ ۳ ـ ۳ ـ  سایر معاهدات ، اصول و موازین بین المللی حقوق بشر……………………………………… ۳۶

۳ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۱ ـ  صدور فرمان منشور کبیر در انگلستان۱۲۱۵  ………………………………………………  ۳۶

۳ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۲ ـ  اعلامیه استقلال امریکا  ومنشور حقوق بشر ایالت ویرجینیای امریکا۱۷۷۶ ……… ۳۶

۳ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۳ ـ حقوق اساسی ملت های متحد امریکا و متمم های قانون اساسی ۱۷۸۷ …………… ۳۶

۳ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۴ ـ اعلامیه حقوق بشر و شهروندان فرانسه۱۷۸۹ ……………………………………………….. ۳۷

۳ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۵ ـ اعلامیه حقوق بشر۱۷۹۳ ………………………………………………………………………….. ۳۷

۳ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۶ ـ  اعلامیه حقوق بشر ومردم کشور (فرانسه) ۱۷۹۵ …………………………………………. ۳۷

.۳ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۷ ـ کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل کشی مصوب۱۹۴۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۳۷

۳ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۸ ـ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین۱۹۵۰ ……………..  ۳۷

۳ـ ۳ ـ ۳ ـ ۹ ـ کنوانسیون بین المللی محو همه اشکال تبعیض نژادی ۱۹۶۵   …………………………  ۳۸

۳ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۱۰ ـ بیانیه ها و رهنمودهای سازمان ملل متحد ودیگر نهادها در رابطه با حقوق بشر.…………  ۳۸

۳ ـ ۴ ـ ظهور حقوق جمعی………………………………………………………………………………………………..۳۹

۳ ـ ۴ ـ ۱ ـ حق توسعه……………………………………………………………………………………………………….۴۱

۳ ـ ۴ ـ ۲ ـ توسعه انسانی…………………………………………………………………………………………………..۴۲

گفتارچهارم : پیشینه مفهوم امنیت انسانی ………………………………………………………………………………۴۵

۴ ـ ۱ـ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… ۴۵

۴ ـ ۲ ـ پیشینه مفهوم امنیت انسانی……………………………………………………………………………………….۴۵

۴ ـ ۳ ـ طرح مفهوم امنیت انسانی ……………………………………………………………………………………….۵۰

۴ ـ ۴ ـ سیر تکاملی مفهوم امنیت انسانی در سطح بین المللی………………………………………………… ۵۲

گفتار پنجم : تعریف امنیت انسانی ……………………………………………………………………………………….۵۶

۵ ـ ۱ـ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..۵۶

۵ ـ ۲ ـ مفهوم امنیت…………………………………………………………………………………………………………..۵۷

۵ ـ ۳ ـ تعریف امنیت انسانی……………………………………………………………………………………………….۵۸

۵ ـ ۴ ـ دستاوردهای سیاسی امنیت انسانی…………………………………………………………………………….۶۵

گفتار ششم : انتقادات به مفهوم امنیت انسانی…………………………………………………………………………۶۷

۶ ـ ۱ ـ انتقاد به تعریف امنیت انسانی…………………………………………………………………………………..۶۷

۶ ـ ۲ ـ امنیت انسانی مفهومی نوین یا تکراری……………………………………………………………………….۶۹

گفتار هفتم : چالش جهانی و منطقه ای پیش روی امنیت انسانی……………………………………………….۷۳

۷ ـ ۱ ـ  جهانشمولی امنیت انسانی……………………………………………………………………………………….۷۳

۷ ـ ۲ ـ  مسئولیت حکومت در تأمین امنیت انسانی ……………………………………………………………….۷۴

۷ ـ ۳ ـ  امنیت انسانی مصلحت عموم جهانیان……………………………………………………………………….۷۵

 ۸ـ ۱ ـ جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………….۷۶

 

فصل دوم: تبیین مؤلفه های امنیت انسانی …………………………………………………………………..………۷۹

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….۸۱

گفتار اول : امنیت اقتصادی………………………………………………………………………………………………….۸۳

۱ ـ ۱ ـ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..۸۴

۱ـ ۲ ـ جایگاه امنیت اقتصادی……………………………………………………………………………………………..۸۴

۱ ـ ۳ ـ ابعاد امنیت اقتصادی………………………………………………………………………………………………..۸۵

۱ـ ۳ـ ۱ـ امنیت سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………….. ۸۶

۱ ـ ۳ ـ ۲ ـ  امنیت اشتغال و درآمد………………………………………………………………………………………۸۶

۱ـ ۴ ـ توسعه در سایه امنیت اقتصادی………………………………………………………………………………… ۸۷

۱ ـ ۵ ـ افق های ثبات اقتصادی…………………………………………………………………………………………. ۸۸

۱ ـ ۶ ـ تأمین اجتماعی و امنیت اقتصادی……………………………………………………………………………. ۸۹

گفتار دوم : امنیت غذایی ………………………………………………………………………………………………….. ۹۱

۲ـ ۱ ـ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..۹۱

۲ ـ ۲ ـ مفهوم امنیت غذایی………………………………………………………………………………………………. ۹۲

۲ ـ ۳ ـ ابعاد امنیت غذایی…………………………………………………………………………………………………. ۹۴

۲ ـ ۳ ـ ۱ـ موجود بودن غذا……………………………………………………………………………………………… ۹۴

۲ـ ۳ ـ۲ ـ دسترسی به غذا…………………………………………………………………………………………………..۹۵

۲ ـ۳ـ۲ـ۱ ـ سوء تغذیه  و گرسنگی……………………………………………………………………………………. ۹۶

۲ ـ ۳ـ۲ـ۲ـ گذر تغذیه ای………………………………………………………………………………………………… ۹۷

۲ ـ ۳ـ ۳ـ پایداری در دسترسی به غذا………………………………………………………………………………… ۹۹

۲ ـ ۴ـ عوامل اثرگذار بر امنیت و سلامت غذایی………………………………………………………………… ۱۰۰

گفتار سوم : امنیت اجتماعی………………………………………………………………………………………………۱۰۱

۳ ـ ۱ـ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱

۳ ـ۲ ـ ریشه های ظهور و شیوه های بروز امنیت اجتماعی………………………………………………….. ۱۰۱

۳ـ ۳ ـ مرجع امنیت اجتماعی…………………………………………………………………………………………… ۱۰۳

۳ ـ ۴ ـ امنیت اجتماعی معنا و مفهوم………………………………………………………………………………… ۱۰۳

۳ ـ ۵ ـ مفهوم بندی امنیت اجتماعی…………………………………………………………………………………..۱۰۹

۳ ـ ۶ ـ تعریف امنیت اجتماعی به عنوان یکی از مؤلفه های امنیت انسانی……………………………… ۱۱۰

گفتار چهارم : امنیت شخصی…………………………………………………………………………………………… ۱۱۲

۴ ـ۱ـ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲

۴ ـ ۲ـ تعریف امنیت شخصی……………………………………………………………………………………………۱۱۳

۴ ـ ۳ ـ ابعاد امنیت شخصی…………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴

۴ ـ ۳ـ ۱ ـ تساوی در برابرقانون………………………………………………………………………………………. ۱۱۴

۴ ـ ۳ـ ۱ـ ۱ـ  تساوی نزد دادگاهها…………………………………………………………………………………… ۱۱۵

۴ ـ ۳ـ ۲ـ رهایی از شکنجه، رفتار یا مجازات وحشیانه، غیر انسانی و خوار کننده…………………… ۱۱۵

۴ ـ ۳ـ۳ـ برابری و عدم تبعیض……………………………………………………………………………………….. ۱۱۶

۴ ـ ۳ـ ۴ـ آزادی شخصی ……………………………………………………………………………………………….. ۱۱۷

۴ ـ ۳ـ ۴ـ ۱ـ بردگی………………………………………………………………………………………………………  ۱۱۷

۴ ـ ۳ـ ۴ـ ۲ـ  کار اجباری……………………………………………………………………………………………….. ۱۱۸

۴ ـ ۳ـ ۴ـ ۳ـ  بازداشت خودسرانه و توقیف و حبس بدون دلیل…………………………………………….۱۱۹

گفتار پنجم: امنیت بهداشتی……………………………………………………………………………………………….۱۲۰

۵ ـ ۱ـ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۰

۵ ـ۲ـ مفهوم امنیت  بهداشتی……………………………………………………………………………………………۱۲۱

۵ ـ ۳ـ تعریف امنیت بهداشتی…………………………………………………………………………………………. ۱۲۲

۵ ـ ۴ـ اهمیت امنیت بهداشتی………………………………………………………………………………………….. ۱۲۳

گفتار ۶ : امنیت سیاسی……………………………………………………………………………………………………..۱۲۵

۶ ـ ۱ـ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۵

۶ ـ ۲ـ تعریف آزادی سیاسی……………………………………………………………………………………………..۱۲۶

۶ ـ ۲ـ ۱ ـ تهدیدات امنیت سیاسی……………………………………………………………………………………۱۲۶

۶ ـ ۲ـ۲ـ تعاریف امنیت سیاسی…………………………………………………………………………………………۱۲۶

۶ ـ ۳ـ  عناصر امنیت سیاسی……………………………………………………………………………………………..۱۲۸

۶ ـ ۴ـ مصادیق امنیت سیاسی…………………………………………………………………………………………….۱۲۹

۶ ـ ۴ ـ ۱ ـ  آزادی انتخاب و حق رأی……………………………………………………………………………….۱۲۹

۶ ـ ۴ـ ۲ ـ  آزادی بیان……………………………………………………………………………………………………..۱۲۹

۶ ـ ۴ ـ ۳ ـ  آزادی تشکیل اجتماعات و احزاب…………………………………………………………………..۱۳۰

۶ ـ ۴ـ ۴ ـ  آزادی عقیده و مذهب……………………………………………………………………………………..۱۳۰

۶ ـ  ۵ ـ تقسیم‌بندیهای آزادی سیاسی…………………………………………………………………………………۱۳۱

۶ـ ۶ـ پیامدهای آزادی سیاسی……………………………………………………………………………………………۱۳۲

۶ ـ ۷ـ  قلمرو آزادی سیاسی……………………………………………………………………………………………..۱۳۲

گفتار هفتم : امنیت زیست محیطی ……………………………………………………………………………………..۱۳۳

۷ ـ ۱ـ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۳

۷ ـ ۲ـ مفهوم امنیت زیست محیطی…………………………………………………………………………………….۱۳۴

۷ ـ ۳ـ تهدیدات امنیت زیست محیطی………………………………………………………………………………..۱۳۶

فصل سوم: تأثیر دکترین امنیت انسانی بر وظایف و تکالیف دولت ها…………………………….. ۱۴۰

گفتار اول : امنیت اقتصادی………………………………………………………………………………………………..۱۴۱

۱ـ ۱ـ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۱

۱ ـ ۲ـ امنیت سرمایه گذاری……………………………………………………………………………………………..۱۴۱

۱ـ ۳ـ امنیت اشتغال و در آمد…………………………………………………………………………………………….۱۴۳

۱ ـ ۳ ـ۱ ـ حق کار کردن ………………………………………………………………………………………………….۱۴۳

۱ ـ۳ـ۱ـ ۱ـ حق بر کار در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی…………………. ۱۴۶

۱ ـ ۳ـ۲ـ  برابری حقوق و رفع تبعیض……………………………………………………………………………….۱۴۷

۱ـ۳ـ۲ـ۱ عدم تبعیض و برابری در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی……….۱۴۷

۱ ـ ۳ـ ۳ـ  گسترش اشتغال مولّد………………………………………………………………………………………..۱۴۸

۱ ـ ۳ـ۳ ـ ۱ـ کشاورزی…………………………………………………………………………………………………….۱۴۹

۱ ـ۳ـ ۳ـ ۲ـ صنعت و تجارت…………………………………………………………………………………………..۱۴۹

۱ ـ ۳ـ ۴ ـ  اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی…………………………………………………………………… ۱۴۹

گفتار دوم: امنیت غذایی………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۱

۲ ـ ۱ـ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۱

۲ ـ ۲ـ حق بر غذای کافی در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی………………. ۱۵۲

۲ ـ ۲ـ ۱ـ آزادی از گرسنگی……………………………………………………………………………………………. ۱۵۳

۲ ـ۲ـ۱ـ۱ ـ بند ۵ تفسیر عمومی شماره ۱۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۵۳

۲ ـ ۲ـ ۲ ـ معنای «غذای کافی »………………………………………………………………………………………. ۱۵۴

۲ ـ ۲ـ ۳ ـ تحقق حق بر غذا……………………………………………………………………………………………. ۱۵۵

۲ـ ۲ـ۳ـ۱ـ کافی بودن و پایداری در دریافت غذا و دسترسی به غذا درتفسیر عمومی شماره ۱۲ ۱۵۶

۲ ـ ۳ـ وظایف دولت ها در زنجیره امنیت غذایی……………………………………………………………….. ۱۵۶

۲ ـ ۳ـ ۱ ـ  استراتژی های کلی جهت تأمین امنیت غذایی در سطح ملی……………………………….. ۱۵۷

گفتار سوم :امنیت اجتماعی……………………………………………………………………………………………… ۱۶۲

۳ ـ ۱ ـ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۲

۳ ـ ۲ ـ حقوق زنان………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۳

۳ ـ ۳ ـ حقوق خانواده……………………………………………………………………………………………………. ۱۶۵

۳ ـ ۴ ـ حقوق کودکان……………………………………………………………………………………………………. ۱۶۶

۳ ـ ۵ ـ حقوق مردمان بومی…………………………………………………………………………………………….. ۱۶۹

۳ ـ ۶ـ حقوق پناهندگان و کنوانسیون ۱۹۵۱ …………………………………………………………………….. ۱۷۰

گفتار چهارم : امنیت شخصی…………………………………………………………………………………………… ۱۷۲

۴ ـ۱ ـ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….۱۷۲

۴ ـ ۲ـ برابری و عدم تبعیض……………………………………………………………………………………………..۱۷۲

۴ ـ ۳ ـ برابری نزد قانون…………………………………………………………………………………………………. ۱۷۵

۴ ـ ۴ ـ رهایی از شکنجه ، رفتار یا مجازات وحشیانه ، غیر انسانی و خوار کننده……………………. ۱۷۶

۴ ـ ۵ ـ حق آزادی شخصی……………………………………………………………………………………………… ۱۷۸

۴ ـ ۵ ـ ۱ـ  منع بردگی……………………………………………………………………………………………………. ۱۷۹

۴ ـ ۵ ـ ۲ ـ منع کار اجباری…………………………………………………………………………………………….. ۱۸۰

۴ ـ ۵ ـ ۳ ـ منع بازداشت خودسرانه و توقیف و حبس بدون دلیل………………………………………… ۱۸۱

گفتار پنجم: امنیت بهداشتی و حق بر بهداشت……………………………………………………………………..۱۸۳

۵ ـ ۱ـ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸۳

۵ ـ ۲ ـ  قلمرو حق بر بهداشت………………………………………………………………………………………….۱۸۴

۵ ـ ۳ ـ محتوای اصلی حق بر بهداشت……………………………………………………………………………….۱۸۵

۵ ـ۴ ـ اصول راهبردی حق بر بهداشت…………………………………………………………………………….. ۱۸۷

۵ ـ ۵ـ  تکالیف مربوط به حق بر بهداشت…………………………………………………………………………. ۱۸۸

۵ ـ ۶ ـ ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی……………………………….. ۱۸۸

۵ ـ ۷ ـ تفسیر عمومی شماره ۱۴ (۲۰۰۰ ) ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی          ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۹

گفتار۶ : امنیت سیاسی…………………………………………………………………………………………………….. ۱۹۱

۶ ـ ۱ ـ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….۱۹۱

۶ ـ۲ ـ آزادی بیان…………………………………………………………………………………………………………… ۱۹۱

۶ ـ ۲ ـ ۱ ـ آزادی مطبوعات و رسانه ها……………………………………………………………………………. ۱۹۳

۶ ـ۲ ـ ۲ ـ حدود آزادی بیان……………………………………………………………………………………………. ۱۹۴

۶ـ۳ ـ حق تعیین سرنوشت و آزادی انتخاب و رأی ……………………………………………………………. ۱۹۴

۶ـ ۴ ـ آزادی عقیده و مذهب…………………………………………………………………………………………… ۱۹۶

۶ ـ ۵ ـ آزادی تشکیل اجتماعات و احزاب ………………………………………………………………………….۱۹۷

گفتار ۷ : امنیت زیست محیطی…………………………………………………………………………………………..۲۰۲

۷ ـ۱ ـ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰۲

۷ ـ ۲ـ حق محیط زیست سالم یکی از حقوق نسل سوم (حقوق همبستگی)………………………….. ۲۰۳

۷ ـ ۳ـ حقوق زیست محیطی…………………………………………………………………………………………… ۲۰۴

۷-۳-۱ کنوانسیون های بین المللی در مورد حقوق محیط زیست……………………………………………۲۰۶

۷-۳-۲ حقوق محیط زیست در قوانین اساسی…………………………………………………………………… ۲۰۶

۷-۴ محتوای حقوق محیط زیست……………………………………………………………………………………. ۲۰۷

۷ ـ ۴ـ نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………… ۲۰۸

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱۶

 

مشاهده و دانلود مقاله کامل
بارگذاری بیشتر مطالب مرتبط
بارگذاری در کافه تحقیق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بررسی

تحقیق فواید و مضرات یک تکنولوژی در محل زندگی

تکنولوژی در کنار فواید خود مضراتی هم دارد در این نوشتار به فواید و مضرات تکنولوژی روشنایی …