شعر درباره تفکر

شعر درباره تفکر

تــفـکـر کن فراوان در خلایق
اگر خواهی شوی محبوب و لایق
نظر کن در نباتات و جمادات
به چشمِ دل ، که باشد فوقِ عادات
نگاه کن خاک را ، یک دم پسر جان
که باشد خاک را ، آیت ز جانان
ز خاک آید پدید انسانِ ” آگـاه ”
بجوشد از دلش صد چشمه و چاه
به اِذن اللّه دهد عیسی بر آن جان
نهد صورت بر آن، موسی ابن عمران
هر آنکس باشدش با او رفاقت
شود با خیلِ خوبان در رقابت
زِ خاک آید برون صدها صنوبر
هزاران بوته ی ناب و مُعَطر

 

شر درباره تف کر  ش عر درباره تفکر  شعر در بار تفکر  ش عر درباره تفکر  شع ر درباره تفکر شعر در بار تفکر  شع ر درباره تفکر  عر در باره تفکر  ش عر درباره تفکر ش عر درباره تفکر   شعر درباره تفکر شعر درباره تفکر  شعر درباره فکر  شعر درباره ت فکر  شعر درباره تف کر  شعر درباره تفک ر  شعر درباره تفک ر  شع ر درباره تفکر  شعر درباره تف ر  ش عر درباره تکر شع دربار تفکر شعر د رباره تفک  باره تفکر شع ر دربارر درباره تکر رشر درباره تف کر  ش عر درباره تفکر  شعر در بار تفکر  ش عر درباره تفکر  شع ر درباره تفکر شعر در بار تفکر  شع ر درباره تفکر  عر در باره تفکر  ش عر درباره تفکر ش عر درباره تفکر   شعر درباره تفکر شعر درباره تفکر  شعر درباره فکر  شعر درباره ت فکر  شعر درباره تف کر  شعر درباره تفک ر  شعر درباره تفک ر  شع ر درباره تفکر  شعر درباره تف ر  ش عر درباره تکر شع دربار تفکر شعر د رباره تفک  باره تفکر شع ر دربارر درباره تکر رباره تفکر شعر د رباره تفکر  باره تفکر شع ر درباره تفکر  شعر درباره تف کر  شعر درباره تفکر  شعر درباره ت فکر  شعر درباره تف کر  شع ر درباره تفکر  شع درباره تفکر  شع ر درباره تفکر  شعباره تفکر شعر د رباره تفکر  باره تفکر شع ر درباره تفکر  شعر درباره تف کر  شعر درباره تفکر  شعر درباره ت فکر  شعر درباره تف کر  شع ر درباره تفکر  شع درباره تفکر  شع ر درباره تفکر  شعر درباره تکر شعر در بارهه تفکر  شعر درباره ه تفکر  شعر درباره تف کر  شعر درباره تفکر  شعر درباره ت فکر  شعر درباره تف کر  شع ر درباره تفکر  شعر درباره تفک  شع ر درباره تفکر  شعر درباره تفکر شعر در بارهه تفکر  شعر درباره تفکر  شعر درباره ت فکر  عر درباره تف ک  شعر درباره تفکر  شعر درباره ت فکر شعر درباره تفکر  ش ر درباره فکر شعر درباره تفکر   عر درباره تفکر  عر دربار تفکر 

 

بارگذاری بیشتر مطالب مرتبط
بارگذاری در کافه تحقیق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بررسی

تحقیق فواید و مضرات یک تکنولوژی در محل زندگی

تکنولوژی در کنار فواید خود مضراتی هم دارد در این نوشتار به فواید و مضرات تکنولوژی روشنایی …