پیدایش مسیحیت

 برای تحقیق شکل گیری فرقه های متعدد در آیین مسیحیت به ویژه شکل گیری مذهب پروتستان، باید مذهب ارتودوکس را مورد بررسی قرار داد و بسترهایی را که این مذهب برای تجزیه و تشتت افکار در بین مسیحیان  به وجود آورده است را تحلیل کرد خاصه آنکه  تاثیر این گرایش را در جهان سیاست به ویژه در اواخر قرن بیستم و نیز در قرن بیست و یکم با دقت کنکاش نمود . حقیر در سال ۱۳۷۹ تحقیق مفصلی را راجع به این موضوع داشتم که تقریبا تخصصی بود لذا مطالعه آن از حوصله عموم خارج است اما چکیده تحقیقاتم را که صرفا میتواند شما را با اسامی برخی از فرقه های مسیحیت آشنا کند در این وبلاگ ارائه میدهم امیدوارم رضایت خاطر شما را کسب کرده باشم بدیهی است مذهب پروتستان عرصه سیاست را در جهان با توسل به اعتقاداتی که دارد همانند گذشته متاثر خواهد نمود. که ما در بخش پایانی کمی به آن اشاره کرده ایم.

مسیحیتبه سه شاخه کاملا جدا و مخالف یکدیگر یعنى کلیساى کاتولیک روم، ارتدکس وپروتستان تقسیم شده است که این سه کلیسا در اعتقادات دینى ومراسم عبادى کاملا از یکدیگر جدا هستند  ومانند سه دین مختلف عمل مى کنند وحتى انجیل کلیساى پروتستان با انجیل کلیساى کاتولیک کاملا متفاوت است. یکى از ویژگى هاى کلیساى پروتستان رابطه بسیار نزدیک آن ها با دولت هاى اروپایا یی مى باشد و این دولت ها براى ترویج مسیحیت پروتستان از مبلغان خود درکشورهاى جهان سوم حمایت هاى گسترده مالى، تبلیغاتى وسیاسى مى کنند. که کاملا جنبه سیاسی دارد، اینک مذاهب فوق و فرقه های منفک از آنها را مورد مطالعه قرار می دهیم.

انفکاک از مذهب کاتولیک

 در قرن چهاردهم میلادى «جان ویگلف» از روحانیونانگلیسى علیه قدرت«پاپ« قیام نمود.با فحشاء و فساد و شرب خمر درمیان روحانیون بشدت مخالفت کرد. دربار انگلستان ازویحمایت نمود و همین حمایت باعث شد تا افکار او بزودى گسترش یابد. اقدامات و افکار«جانویگلف« بود که زمینه هاى نهضت«لوتر«و«کالون»را فراهم نمود.عصیان«مارتین لوتر«علیه مذهب مندرس و کلیساى مرتجع کاتولیک بسیار ریشه دار و عمیق بود. او نفى و محو مطلق مذهب کاتولیک را خواستار شد.

«کالون« در ادامه مبارزه«لوتر»اقدامات مشابه و مؤ ثرى نمود تا جائیکه تعالیموی در فرانسه طرفداران زیادی پیدا کرد.

مذهب ار تودوکس                                                                                          .

          ارتودوکس در لغت یعنى سنتى . در قرن ۱۵ میلادى پس از تجزیه امپراتورىروم به روم و غربى و شرقى و وجود دو پایتخت روم و قسطنطنیه ، در تشکیلات کلیساىکاتولیک نیز تجزیه به وجود آورد . و بدینوسیله  کلیساى شرق ارتودوکس نام گرفت واز کلیساى کاتولیکروم منفک شد. در مباحث عقیدتى و مذهبى نیز اختلافاتى حاصل آمد و پیروان کلیساى ارتودوکس عقاید: برزخ ، مفهوم بى آلایش ،برائت از گمراهى و عدم امکان اشتباه پاپ را قبول نکردند، کشیشان این فرقه ازدواج را مباح دانستند، مراسم عبادى را به زبان منطقه اى و کشورى که در آن زندگى مى کنند، انجام دادند و تقدیس و وحدت مؤ منان را با دو قطعه نان معمولى و شراب اجرا نمودند.

مبانى کلام مذهب ارتودوکس محصول ذوق کلامى یونان است ، چرا که علما و متکلماناین مذهب ، یونانى بودند. و از این رو کلیساى ارتودوکس در یونان گسترش زیادى پیدا کرد و بخشهائىاز آسیاى صغیر و اروپا و… را در برگرفت . کلیساى ارتودوکس در روسیه نیز وجود داشتو نفوذ آن تا انقلاب بلشوئیکی ۱۹۱۷ میلادى تداوم داشت.کلیساى ارتودوکسروسیه پس از انقلاب ۱۹۱۷ میلادى دچار سانحه شد و دولت کمونیستى کلیه اماکن مقدسه رابست و اموال کلیساى ارتودوکس را مصادره نمود. در عین حال بلشویک ها نتوانستند بهحیات مذهبى ارتودوکس پایان دهند.

          پیروان فرقه ارتودوکس همیشهمى کوشند تا مراسم و شعائر خود را مانند مسیحیان اولیه انجام دهند. به عبارتی سنت گرا هستندو مى کوشند تا عقاید سنتى و قدیمى خود را بدون هر گونه تغییر و اضافاتى ، حفظنمایند. اعضای این فرقه پاپ را عارى از اشتباه مى دانند.امروزه پیروان کلیساى یونانى ارتودوکسبالغ بر یک صد و بیست میلیون نفرمیباشند.

            فرائض دینى کیساهای ارتودوکس ازسال ۱۲۷۴ میلادى در هفت مورد انجام می گیرد

 ۱- تعمید. ۲- اداى شهادت . ۳- مسحروغن مقدس . ۴- تناول . ۵- توبه . ۶- مسح بیماران . ۷- ازدواج

 مذهب پروتستان

          این مذهب نهضتى علیه ارتجاع کاتولیک بشمار می رود. فشار بیش از اندازه کلیساى کاتولیک ووجود دستورات بسیار سختگیرانه آن و گرفتن باجهاى کلان از مردم مسیحى،موجب گردید که گروهى از روشنفکران از کلیساى روم کنار بگیرند وراهى جداى از مذاهبکاتولیک و ارتودوکس را پیدا کنند.

          لوتر رهبر این نهضت اعتراضی، در سال ۱۴۸۸ م متوجه فاصله بسیارزیاد پاپ و تشکیلات کاتولیک با مسیحیت اولیه گردید.او به بدعتهاى پاپ وروحانیون در دین عیسى پى برد. فروش بهشت و خرید گناهان عوام توسط روحانیون راشیطانى دانست . اشرافیت و رفاه بیش از حد روحانیون و همدستى آنان با قیصر و حکامدولتى را برنتافت. وی در سال ۱۵۱۷ میلادى علنا با عقاید و شعائر رسمی کاتولیک به مبارزه برخاست. لوتر درسن ۶۲ سالگى در سال ۱۵۴۶ میلادى درگذشت.

     کلیساهاى پروتستانى با وجود این که در برخى از موارد با هم اختلافنظردارند، اما در امورى مشترک هستند به ویژه آنکه «همگى با قدرت الهى پاپمخالف هستند» اشخاص غیرروحانى در انتخاب پاسوران سهیم میباشند؛ مسیحیان براى راز و نیاز با خدا احتیاج به روحانیونندارند؛ مقام کشیشى همگانى است ؛ کشیشان نیز همسر اختیار مى کنند؛ اعتراف به گناه در این مذهب اجبارىنیست؛ اساس ‍ شریعت این مذهب کتاب مقدس است ؛ مؤمن مى تواند به اختیار اصول عقاید خویش رااز کتاب مقدس استخراج کند و نیازی به روحانی کلیسا ندارد؛ و نیز پیروان این مذهب به بکارت حضرت مریم و عالم برزخ اعتقاد ندارند.

    در کلیساهاى پروتستانى در یک طرف مردمانى محافظهکار و قدیمى و در طرف دیگر مسیحیان آزادیخواه و حقیقت جو و عرفانى در مقابل یکدیگرقرار دارند. بعضى از علماى الهى پروتستانى آزادیخواه ، عقاید مسیحى را طبق مقتضیاتزمان براى متجددین تفسیر مى کنند. خودخواهى ، گناه اصلى است و رستگارى در اجتناب ازاغراض است . جهنم وجود ندارد ولى جهت شایستگان در جهان دیگر، سعادت برقرار است،مراسم به زبان کشورى انجام مى گیرد. افکار ملى به جدائى کلیساهاى پروتستانى کمک مىکند. از این رو کلیساهاى کاتولیک به ذکر ارزش بین المللى بودن کلیساهاى کاتولیک مىپردازند و کلیساى پروتستان را موجد اختلاف و جدائى جامعه مسیحى بر می شمارند.

سه اصل اساسی پروتستانیسم از این اصل کلی آزادی اوانجلیکال، و رابطه مستقیم فرد مؤمن با مسیح سرچشمه می گیرد: ۱٫) تنها انجیل سرچشمه تعالیم است ۲٫) تنها از طریق رحمت مسیح رستگاری حاصل می شود ۳٫) همه مؤمنان در مقام کشیش هستند.[۱]

منظور از اینکه تنها انجیل سرچشمه تعالیم است، این است که مؤمنان هیچ نیازی به اصول اعتقادی جدید که مغایر ‘کلام مقدس خدا’باشد ندارند.

    در آئین پروتستان ، مخصوصا در انگلستان و ایالات متحده آمریکا فرقه هاى بسیارىدیده مى شود که در بعضى اعمال با یکدیگر اختلاف دارند برای مثال:

    «مغتلسه»، تعمید کودکان را قبول ندارند، وبالغان را با فرو بردن در مایع ، تعمید مى دهند. تشکیلات آنان به کلیساى ابتدائىشباهت دارد. با سوگند خوردن مخالف هستند.

    «روشن گرایان»، قرائت کتاب مقدس و تصفیه وتزکیه زندگى داخلى را طبق روش مخصوص از شرایط رستگارى مى دانند.

    «انجمن دوستان«یا«کاکرها»: با دروغ و جنگ و بردگى مخالفت جدیدارند.

«مورمونها»:کتاب مقدس راحاکم مى دانند.

«یکتا گرایان»:طرفدار آزادى کامل دینى هستند و از حکمت وحدت مطلقه خدا اطاعت مى کنند و«تثلیث« را قبول ندارند.

    « سالوتیان« دسته دیگرى از فرق پروتستانبشمار می روند.

     این مرد که بینسالهاى ۱۳۸۴-۱۳۲۴ میلادى مى زیست ، با مراسم عشاء ربانى ، تدهین محتضر، اعتراف بهگناه ، صدور عفونامه از سوى پاپ و دخالت پاپ در امور سیاسى – دنیوى مخالفت کرد. پاپاو را تکفیر نمود و چهل سال پس از مرگش ، جسد او را از خاک درآورده و سوزاندند. «جان« براى نخستین بار«کتاب مقدس»  را به زبان انگلیسى ترجمه کرد وپیروان او مردم را آموزش مى دادند

فرقه پروتستان در حدود نود میلیوننفر پیرو دارد که اکثرا در آلمان ، آمریکا و کشورهاى اسکاندیناوى سکونت دارند. کلیساى لوتر از کلیساى کاتولیک جدا است ؛ و از لحاظ سلسله مراتب ، اختلافاتى با آندارد.

زبان مذهبى پروتستانها، انگلیسى است . مراسم و شعائر پروتستانها عبارت استاز:

تعمید.اعتراف غیر اجبارى – تناول و افطار – تلاوت کتابمقدس-حضور در کلیسا و قرائت ادعیه لوتر  -ازدواج

          اعیاد مذهبىپروتستانهابا اعیاد کاتولیک ها یکى است . برخى آمار تعداد پروتستانها را در جهانبه دویست و شش میلیون نفر تخمین میزنند. محل تجمع پروتستانها در انگلستان ، آمریکا، استرالیا، اسکاتلند و کانادا مى باشد

فرقه هاى فرعى مسیحیت:

۱-  فرقه هاى اسیونیها، مارکیونیها

          طرفداران مکتب حلولیون ، طرفداران مذهب سرنیوس که از علماء بزرگ مذهبعیسوى بشمار مى رفت ، پیروان آپولیناریس کشیش پر قدرت لاذقیه ، نسطوریهاى فرقهیعقوبیه ، ارامنه گراگورى ، مارونیها و دهها فرقه و دسته دیگر که در قرون گذشته درمراکز مختلف به جان یکدیگر مى افتادند و به جنگ مى پرداختند. این فرقه ها هیچ گاهنمى توانستند حضور یکدیگر را تحمل کنند. هر گروه و فرقه اى شعار خاص خود را داشت.

 ۲- فرقه ژان کالون:

          پیروان این فرقه به پیروى از کالون درتعصب و حفظ شعائر سنتى اولیه مسیحى سخت افراط مى ورزیدند.

۳- فرقه جان ویگلف:

اهل انگلیس در قرن چهارممیلادى مى زیست و در واقع بنیانگذار هسته اولیه مذهب پروتستان در تاریخ مسیحیت بود. آنچه را قرنها بعد«لوتر«و«کالون« مى گفتند، همان حرفهاى«جان ویگلف بود. ویگلف قربانى تعصب پاپشد

۴- فرقه ژان هوس:

          منشعب از فرقه”جان ویگلف”

 ۵-  فرقه پورتین:

          منشعب از مذهب لوتر و کالون . پیروان این فرقه را ابتدا ایرلندى هاتشکیل مى دادند. این فرقه سنت گرا معتقد به حفظ مطلق عقاید اولیه دین عیسى بودند. این فرقه مورد مخالفت شدید پیروان کاتولیک قرار گرفت . دوستداران پاپ و کلیساىکاتولیک علیه این فرقه عکس العمل نشان دادند تا آبروى روحانیت کاتولیک را حفظ کنند.

۶-فرقه یسوعیین :

          پیروان دولوبالاک را فرقه یسوعییننامند. این فرقه اطاعت مطلق و کورکورانه از پاپ را تبلیغ مى کرد. در اعتقاد اینفرقه ، پاپ ولى مطلق جامعه مسیحى است و مردم حق اعتراض و سؤ ال ندارند.

۷-  فرقه آریوس:

          این فرد با عقاید تثلیث و وجود روحانیون وکشیشان عصر خود به مخالفت پرداخت . به عقیده او پدر در ردیف پسر نیست . زیرا پسر ازازل با پدر در خلقت شرکت نداشته است ، بل که از او بوجود آمده است. کشیشها در سال ۳۲۱ میلادى اورا تکفیر کردند. وی که در اسکندریه اقامت داشت به فلسطین فرار کرد و پیروانى دست و پا کرد  آریوس در سال ۳۳۶ میلادى درگذشت

۸- فرقه نسطورى:

          این فرقه از کلیساى قسطنطنیه جدا شدند. این فرقه معتقد بهدوگانگى ذات عیسى بود. «نسطوریوس« رهبراین فرقه مى گفت که«مریم« با معجزهروح القدس ،«عیسى« را باردار شده. عیسى با طبیعت انسانى متولد شد و سپس روح القدس بر مسیح نازل شد و طبیعت خدائى دراو حلول کرد. نسطوریوس تبعید شد و در سال ۴۳۹ میلادى در گذشت . ضمنا کلیساى مسیحیانایران نسطورى است

۹-  فرقه هوژنت:

          این فرقه پیرو مذهب” کالون”بودند. و رهبرى آن با«هوژنت فرانسوى» بود.

کلیساى کاتولیک نیزاز دولت وقت درخواست کرده بود تا این فرقه را از بین ببرد. «کاترین»نایب السلطنه فرانسه که ابتدا از دوستان«هوژنت« بود، بعد فرمان قتل عام پیروان این فرقه را صادر کرد و در حدودبیست هزار نفر از این فرقه کشته شدند. یکى از ژنرال هاى فرانسوى که طرفدار هوژنت هابود، این گروه را مورد ارفاق قرار داد و در سال ۱۵۹۸ میلادى با صدور فرمانى از جانبپادشاه فرانسه ، آزادى اجتماعى به این فرقه اعطا شد. در زمان حکومت«لوئى چهاردهم« این فرمان مجددا لغو گردید و درسال۱۶۸۵میلادى دوباره عقاید این فرقه غیر قانونى اعلام شد.

۱۰-فرقه یعقوبیه:

          منسوب به بنام یعقوب پالانى. این فرقه معتقد است که : عالم قدیم و از جهتى نیز خلقت را حادث مىدانند یعنی به خلقت  دو بعد لاهوتى و ناسوتى قایلند.

یعقوب از سال ۵۷۸-۵۴۱میلادى ، اسقف آدس ، اورفا در آسیاى صغیر بود. در قرن ششم میلادى مى زیست . او مؤسس کلیساى شرق یعنى عراق و سوریه و ترکیه است . پیروان او اینک یکصد و پنجاههزار نفرهستند.

۱۱-   فرقه مونوفیزیتها:

          این فرقه طرفدار وحدت روح حضرت عیسى بودند؛ یعنى عیسى از ابتدا داراى روحخدائى بوده و پس ‍ از تولد نیز همان روح خدائى را با خود داشته است . این عقیده بیشتر درمیان ارامنه و مسیحیان یعقوبى مصر و سریانى ها رواج دارد. در سال ۵۲۵ میلادى کلیساىارمنستان عقیده وحدت روح در مسیح را قبول کرد و بدین شکل از کلیساى ارتودوکس یونانىو بیزانس جدا شد

۱۲-  فرقه آپولى نادین:

این فرقهنیز معتقدند که عیسى یک انسان ظاهرى بوده است

۱۳-فرقه آرتمون:

          این فرقه در قرن دوم میلادى بهوسیله یک روحانى مسیحى به نام آرتمون بوجود آمد. عقاید این فرقه این است که : عیسىفقط انسانى بوده که بیشتر از دیگران فیض روح القدس به او مى رسید. این فرقه منکرالوهیت مسیح بود و لذا کلیسا مذهب آنان را قبول نکرد

 ۱۴-فرقهایکونو کلات:

          این فرقه در قرن هفتممیلادى ظهور کرد. از عقایدشان اینست که  با نصب هر گونه تصاویر و مجسمه در کلیسا مخالفند. برخىپادشاهان روم شرقى با این فرقه هم نظر بودند.

۱۵- فرقهسبتیه:

          این فرقه روز شنبه رابه جاى روز یکشنبه مقدس مى داند و آن روز راروز عید معرفى مى کند. این فرقه از جلفای آذربایجان شرقی مهاجرت کرده (علت سیاسی و تاریخی دارد) و در جلفاىاصفهان یک کلیسا دارند.نود درصد ارامنه ایران مسیحى گریگورى و چهار صد کاتولیک و پروتستان و بقیهپیرو فرقه خواهران و برادران هستند.

۱۶-فرقه خواهران برادران:

۱۷- فرقه ملکاتیه:

     معتقدند که حضرت عیسىجوهرى است پاک که از مجراى گوش مریم به درون او راه یافته است و از پهلوىراست او بیرون آمده است . روح در حضرت مریم همانند جریان آب دررودخانه و ناودان جریان یافت. و نیز میگویند هر کس خود را از طعام دنیا معاف کند ، پرورد گارش را مشاهده خواهد کرد.این فرقه در ارز روم به وجود آمدند.

۱۸-فرقه مغتسله:

          این فرقه وفاداربه سنن و شعائر اولیه دین عیسى مى باشد. که تعمید در کودکان را قبول ندارند و در سن بلوغ و بزرگسالى تعمید مى دهند. این فرقهبا خدمت سربازى مخالف هستند

.

۱۹-فرقه روشن گرایان:

          این فرقهخواندن کتاب مقدس و تصفیه و تزکیه باطنى و ظاهرى را توصیه مى کند و با دروغ و جنگ وبردگى شدیدا در تضاد هستند

۲۰-فرقه یکتاگرایان:

          این فرقه به آزادى کامل عقیده معتقدند، تثلیث را مطلقا قبول ندارند، و مبلغ ایمان بهخداى یکتا هستند.

۲۱-    فرقه مورمونها:

          این فرقهبر گسترش حکومت کتاب مقدس در جهان تاکید دارند.

۲۲-فرقه سالوتیه:

          منشعب از مذهب پروتستان میباشند، در اعتقاداتشان از اصول و عقاید ادیان هندى – بودائى و سایر ادیان شرقى مخلوط شده است بطوریکه این فرقه را فرقه صوفیان نیزمى گویند.

۲۳-فرقه اوتیشت ها:

          از پیروان اوتیشه از علماء بزرگمسیحى یونانى میباشند وی در قرن پنجم مى زیسته است . این فرقه معتقد بود که عیسى فقط ذات وطبیعت خدائى داشت

۲۴- فرقه بازپلیدس :

این فرقه در قرن دوم میلادى در انطاکیهبه وجود آمد.

۲۵-فرقه مارگیونیها:

این فرقه در پایان قرن دوم میلادى بوجود آمد.

۲۶- فرقه والینسین :

این فرقه در اواسط قرن دوم میلادى پدیدآمد.

۲۷- فرقه باردیصانى:

 این فرقه در اواخر قرن دوم میلادى پدیدآمد.

۲۸- مورمون ها:

 این فرقه سنت گراهاى اخبارى هستند که بر متون عهدین تکیه دارند. با هر گونه افزایش وتجدید نظر مخالف هستند این فرقه به تعدد زوجات در مسیحیت معتقد بود. بسیارى از پیرواناین فرقه تا هشت زن اختیار کرده بودند.

۲۹- فرقه علوم گرایان:

          این فرقه معتقد است که تمامامراض جسمانى نتیجه عقاید فساد و کردار نادرست است . و بر این باورند که شفاى کاملجسمى بوسیله الهامات خدایی است . و از آنجائیکه بنظر برخیها اعتقادات این گروه با نظریات جدید روانشناسانموافق است . از این رو به این نام مطرح شده اند.

۳۰- فرقه عقل گرایان:

          این فرقه معتقد است که : بایدحقایق دین و علل مذهب را با عقل و اندیشه بدست آورد. اصول عقاید این فرقه عبارت است از:

۱-خداوند یگانه است ۲- جهان را او آفریده است ۳- انسان آزاد و مختار است که به تقوى رو آورد. ۴- روحانسان جاودان و غیر قابل زوال است ۵- پس از مرگ ، معاد وجود دارد و حضور در پیشگاه عدالتخداوند حتمی است.

ژان سملر ( ۱۷۹۱ میلادى ) یکى از رهبران این فرقه بشمار می رود.

۳۱- فرقه فرانس دامیز:

          فرانس دامیز متوفی سال ۱۲۲۶ میلادى ، پیروان خود را به عدم تعلق به دنیا دعوت مى نمود. و آن راپیروى از عیسى میدانستند لذا در نهایت فقرو تنگدستی زندگى مى کردند.

۳۲-فرقهرهبانیون :

          اعضای این فرقه به«ارمیست» ها مشهورهستد. «ارمریست« ماءخوذ از کلمه یونانى«ارمس« به معناى« صحرا وبیابان« است . بعضیها به آنان«موان« یعنى«تنها»یا«گوشه نشین« هممی گفتند. نخستین راهب مسیحى فردى قبطى به نام آنتوان بود که دیر را بنا کرد و درسال ۲۵۶ میلادى در گذشت . بعد از وی راهبی به اسم “پاشم” قبطى برخاست که در سال۳۲۰ میلادى گروهى از کشیشان را گرد خود جمع کرد و مقررات بسیار سختى را در فرقهبرقرار ساخت . این کشیشان را«آبه« وبه عربى«اب»  و به فارسى«پدر» میگویند.

۳۳-فرقهآلهارت:

          آلهارت آلمانی بود که در سال ۱۳۲۸ میلادى درگذشت . وی یکى از عرفاى سرشناس دین مسیح بود . این شخص به وحدت وجود اعتقاد داشت و انسان را خدا می دانست و میگفت به هر کجا که بنگریم سیماى خدا را مى بینیم

.

۳۴-فرقه اناباپتیست:

          این گروه که تعمید یافتگان نوین مى باشند، در میان مسیحیان بیشتر مطرح هستند. گروه بى شمارى از طبقات مختلف پیرو این فرقه می باشند. این فرقه تنهااعمال و مراسم مذهبى خود را بر اساس مدل عصر جدید قرار داده اما فقط سنت و روش عیسىرا مورد عمل قرار میدهند و از هر گونه تفسیر و برداشت خوددارى مى نمایند.این فرقهتعمید خردسالان را قبول ندارند. تقلید را جایز نمى دانند. پیروان این فرقه روحانیت را بطور کلىموجوداتى بى دین ، ریاکار و منافق و هفت خط مى پندارند. آنان کلیسا را دکانروحانیون و دستگاه عوام سازی و عوام پرورى مى دانند؛ لذا عبادات خود را در منازلشخصى انجام مى دهند. آنان مراسم عشاء ربانى را به شیوه عیسى و حواریون اولیهبرگزار مى کنند. و در انتظار روزى هستند که عیسى از آسمان سوار بر ابر به زمینبیاید.

۳۵- فرقه واحدیّون:

           بنیانگذار این فرقه فردىاسپانیائى به نام«میکائیل سروتوس« می باشد. او در شهر«ژنو»که فرقه کالونپیروانى در آنجا داشت ، اظهار موچودیت کرد. وی عقیده به تثلیث را کفر محض دانست . و کتاب«اثبات خطاى ثالوث« را نوشت و در سال ۱۵۳۱میلادى منتشر کرد. او در این کتاب ثابت کرده است که پیدایش ‍ ثالوث یا تثلیث ازابداعات کلیساى کاتولیک است و مسیحى واقعی که به دستور انجیل عمل مى کند،باید دست از تثلیث بردارد، زیرا عقلا محال است که اجزاء ثلاثه سه شخصیت ، خداىواحدى شود. او مى گفت : ذات حقیقى الهى در کلمه یا عیسى تجلى کرد و رابطه بین او وخداوند، روح القدس بوده است . او مى گفت : دلیلى بر دوشیزگى مریم در دست نیست ، لذااین عقیده (بکارت مریم ) باطل است.این شخص معجزات عیسى را نیز منکر بود. مدتى درفرانسه به طبابت مشغول شد، ولى اندکى بعد پیروان کالون او را شناسائى کردند و درشهر ژنو او را در سال ۱۵۵۳ زنده در آتش سوزاندند. وی در حال حاضر در برخى کشورهاىاروپائى پیروانى دارد

.

۳۶-فرقه اصلاح یافته گان:

          پیروان این فرقه بالغ بر ۲۱میلیون نفر هستند. رهبران این فرقه از طرف پیروان آن انتخاب مى شوند

دیگر اصلاحگران پروتستان:

۳۷- جان هاس          اهل پراگ، متولد ۱۴۰۱، وی مخالف سرسخت قدرت پاپ بوده و از قهرمانان اصلاحگری در مذهب پروتستان بشمار می رود.

۳۸- جروم

          اهل پراگ، متولد ۱۳۶۵ میلادی، که علیه فساد اخلاقی کشیش ها جنگید. توماس بیلنی. بیلنی متولد ۱۴۵۹ در نورویچ انگلستان، که یک اصلاحگر نه چندان نامدار انگلیسی است. او از کالج ترینیتی دکترای حقوق گرفت و در سال ۱۵۱۹ به عنوان کشیش فعالیت مدهبی خود را رسما آغاز کرد. او نیز همانند لوتر بر این باور بود که اعمال نیک به تنهایی کسی رانجات نخواهد داد.

۳۹- فرقه پاکدینان(پیوریتان)

          توماس کارترایت رهبر این فرقه بود. این فرقه از پروتستانهاى انگلستان بودند که زمان ملکه الیزابت علیه سنن مذهبى قیام نمودند وطرفدار سادگى در نیایش بودند. فرقه پاکدینان از وضعیت آن زمان در کلیسای انگلستان راضی نبود؛ آنها مشتاقانه در صدد این بودند که اصلاحات پروتستانی را در سطح وسیعتری اجرا کنند. به دنبال این فعالیت در سال ۱۵۶۹، کرسی الهایات دانشگاه کمبریج را به دست آوردند. هنگامی که ملکه انگلستان به عنوان رئیس کلیسای انگلیس انتخاب شد، شکل عبادت را اصلاح کرد که اجازه می داد واعظان تنها کلاه چهارگوش، خرقه، گردن پوش، یا ردای کتانی بپوشند. در مارس ۱۵۶۶ علمای دینی لندن مجبور شدند که لباس اجباری را بپوشند. از تعداد ۱۱۰ کشیش، ۳۷ نفر اعتراض کرند، و همین باعث شد بسیاری از کلیساها از رونق افتادند.

۴۰- پروتستان‌های بنیادگرا

          این فرقه در فاصله ۱۹۱۰ تا ۱۹۱۵ شکل گرفت، این گرو بر حقیقتی که در معنای تحت الفظی انجیلوجود داشت تأکید داشتند. بعد از محاکمه اسکوپز که به محاکمه میمون معروف است، پروتستانهای بنیادگرا آشکارتر عقاید خود را ترویج کردند و خود را از مسیحیت لیبرال متمایز نمودند. محاکمه میمون که در سال ۱۹۲۵ در دیتون در ایالت تنسیایالات متحده آمریکاصورت گرفت، یک معلم به خاطر تدریس تئوری تکامل تدریجی داروین به پرداخت ۱۰۰ دلار جریمه محکوم شد.

۴۱- صهیونیسم مسیحى:

          واژه اى است که براى شاخه افراطى پروتستان هاى آمریکایى اتلاق می شود. این گروه به دلیل حمایت از اسرائیل، بدین نام اشتهار یافته اند. واما در یک قرن گذشته جریان جدیدى که در بین پروتستان ها فوق العاده قدرتمند شده است، مکتب نو ظهور “مبلغان انجیل مى باشد. قبل از جنگ جهانى دوم این مکتب نوظهور به بنیادگرایى معروف وشعار آن ها بازگشت به انجیل وتغییر جامعه با تحول فرهنگى بود وهدف آن ها به وجود آوردن حکومت در آمریکا بر مبناى بنیادهاى انجیل بوده است. بعد ازجنگ جهانى دوم، بنیادگرایان آمریکایى خود را مبلغان انجیل معرفى کردند و با استفاده گسترده از وسایل ارتباطات جمعى توانستند در جامعه آمریکا نفوذ فراوانى به دست آورند واکنون این جریان قدرتمندترین وفعال ترین تشکیلات دینى در آمریکا محسوب مى شود و در مراکز سیاسى این کشور نفوذ زیادى دارد.

     اصول ومبانى جریان مبلغان انجیل در آمریکا وانگلیس، حمایت همه جانبه عقیدتى وسیاسى از صهیونیسم مى باشد و اعتقاد دارند که پیروان کلیساى پروتستان براى ظهور دوباره مسیح باید چند خواسته مسیح راکه در تفاسیر انجیل در قرن بیستم به عنوان یشگویى هاى انجیل بیان شده، عملى نمایند . این جریان نوظهور در پروتستانَیسم با عنوان خواسته هاى مسیح شهرت دارد . پیروان این مکتب خود را از مبلغان حقیقی انجیل مى دانند معتقدند که از مسیحیان دوباره تولد یافته مى باشند که فقط اینان اهل نجات خواهند بود ودیگران هلاک خواهند شد. از ویژگى هاى خاص پیروان این مکتب اعتقاد راسخ وتعصب خاص به صهیونیسم مى باشد وتعصب این مسیحیان به صهیونیسم بیش از صهیونیست هاى یهودى مقیم اسرائیل و آمریکا هست . مطابق اعتقادات مکتب فوق به وسیله پروتستان ها باید حوادثى اتفاق افتد تا مسیح دوباره ظهور نماید وپیروان این مکتب وظیفه دینى دارند براى تسریع در عملى شدن این حوادث کوشش نمایند. حوادثى که توسط آن ها باید عملى شوند، عبارتند از:

۱- یهودیان از سراسر جهان باید در فلسطین متمرکز شده و اسکان یابند  وکشور اسرائیل در قلمرویی از رودخانه نیل تا فرات به وجود آید و معتقدند که فقط یهودیانى که به اسرائیل مهاجرت نمایند، اهل نجات خواهند بود.

 ۲- یهودیان باید دو مسجد اقصى وصخره در بیت المقدس را بکلی از بین ببرند وبه جاى این دو مسجد مقدس مسلمانان، معبد بزرگ را بنا نمایند.[۲]

۳- روزى که یهودیان مسجد اقصى ومسجد صخره در بیت المقدس را منهدم کنند، جنگ نهایى مقدس بنام “آرماگدون” به رهبرى آمریکا وانگلیس آغاز خواهد شد، در این جنگ جهانى تمام دنیا نابود می شود.

 ۴- روزى که جنگ “آرماگدون” آغاز شود، تمامى مسیحیان (مسیحیان دوباره تولد یافته و معتقدین به این اصل) مسیح را خواهند دید وتوسط یک سفینه عظیم از دنیا به بهشت منتقل خواهند شد و از آن جا در کنارمسیح، نظاره گر نابودى جهان وعذاب سخت این جنگ مقدس خواهند بود.

۵- دولت صهیونیستى اسرائیل باکمک آمریکا وانگلیس، مسجد اقصى ومسجد صخره در بیت المقدس را نابود خواهد کرد ومعبد بزرگ به دست آنان در این مکان ساخته خواهد شد واین رسالت مقدس به عهده آن ها مى باشد.

۶- در جنگ آرماگدون زما نى که “دجال” (ضد مسیح) در حال دستیابى به پیروزى است، مسیح همراه مسیحیان دوباره تولد یافته در جهان ظهور خواهند کرد و ضد مسیح را در پایان این جنگ مقدس شکست خواهد داد وحکومت جهانى خود را به مرکزیت بیت المقدس برپا خواهد ساخت ومعبدى که به جاى مسجد اقصى وصخره در بیت المقدس که توسط مسیحیان ویهودیان قبل از آغاز جنگ آرماگدون ساخته شده- محل حکومت جهانى مسیح را برپا خواهد کرد.

۷- این حادثه پس از سال ۲۰۰۰ میلادى حتماً اتفاق خواهد افتاد.

۸- قبل از آغاز جنگ آرماگدون، رعب و وحشت جامعه آمریکا و اروپا را فرا خواهد گرفت.

۹- قبل از ظهور مجدد مسیح، صلح در جهان هیچ معنى ندارد ومسیحیان براى تسریع در ظهور مسیح باید مقدمات جنگ آرما گدون و نابودى جهان را فراهم نمایند .

رهبران مذهبى فرقه هاى پروتستان در ایالات متحده وانگلیس که به این مکتب نو ظهورخواسته هاى مسیح اعتقاد دارند، در دهه ۱۹۹۰م اعتقادات یاد شده را به شدت در جامعه آمریکا واروپا تبلیغ کرده اند و در ۱۰ سال گذشته در آمریکا در این زمینه ده ها کتاب منتشر شده وفیلم هاى گوناگونى به نمایش درآمده است. کشیش آمریکایى به نام هال لیندسى کتابى با عنوان “در پیشگویی هاى انجیل جاى آمریکا کجاست ” را تألیف کرده که یکى از پرفروشترین کتاب هاى سال ۲۰۰۱ در آمریکا به شمار می رود. در این کتاب نقش دولت واشنگتن در جنگ آرما گدون بیان شده است . نویسنده در این کتاب اثبات نموده است که دولت آمریکا جنگ آرما گدون را رهبرى خواهدکرد ومخالفان مسیح در سراسر جهان را که قبل ازآغاز این جنگ باعث ایجاد رعب و وحشت در جهان شده ا ند، شکست خواهد داد. در ابن جنگ مقدس، دولت انگلیس همکار آمریکا خواهد بود. دولت آمریکا در اوج جنگ سرد، موشک هاى هسته اى قاره پیماى خود را شمشیرهاى جنگ مقدس نامیده بود.

     مسیحیان صهیونیست از فرقه پروتستان ها در آمریکا وانگلیس اعتقاد دارند که مسیح همیشه در امور خاورمیانه به سود دولت اسرائیل مداخله نموده است واعلام مى دارند که خواست دولت اسرائیل در حقیقت خواست مسیح مى باشد و مذاکرات صلح در خاورمیانه بیهوده است وتأسیس کشور اسرائیل بزرگ از رودخانه نیل تا رودخانه فرات، خواست مسیح مى باشد که به زودى عملى خواهد شد.

منابع:

۱دانشنامه جدید دینی ، جلد چهارم، صفحه ۴۱۹٫

 ۲ ا ز سال۱۹۶۷تا به حال این دو مسجد (اقصى و صخره) در بیت المقدس بیش از صد بار مورد حمله یهودیان ومسیحیان صهیونیست قرارگرفته است.

دانلود فایل دین مسیحیت بصورت pdf

 • تحقیق ادبیات پایداری

  تحقیق ادبیات پایداری

  تحقیق ادبیات پایداری عنوان ادبیات پایداری معمولاً به آثاری اطلاق می‌شود که تحت تأثیر شرایط…
 • تحقیق درباره زبان و ادبیات فارسی

  تحقیق درباره زبان و ادبیات فارسی

  ادبیات و زبان فارسی ادبیات یکی از گونه های هنر است و کلمات ، مصالح و موادی هستند که شاعر و…
 • تحقیق زندگینامه احمد شاملو

  تحقیق زندگینامه احمد شاملو

  احمد شاملو احمد شاملو، شاعر، نویسنده، فرهنگ ‌نویس، ادیب و مترجم ایرانی، در بیست و یکم آذرم…
بارگذاری بیشتر مطالب مرتبط
 • تحقیق ادبیات پایداری

  تحقیق ادبیات پایداری

  تحقیق ادبیات پایداری عنوان ادبیات پایداری معمولاً به آثاری اطلاق می‌شود که تحت تأثیر شرایط…
 • تحقیق درباره زبان و ادبیات فارسی

  تحقیق درباره زبان و ادبیات فارسی

  ادبیات و زبان فارسی ادبیات یکی از گونه های هنر است و کلمات ، مصالح و موادی هستند که شاعر و…
 • تحقیق زندگینامه احمد شاملو

  تحقیق زندگینامه احمد شاملو

  احمد شاملو احمد شاملو، شاعر، نویسنده، فرهنگ ‌نویس، ادیب و مترجم ایرانی، در بیست و یکم آذرم…
بارگذاری در کافه تحقیق

۱ نظر

 1. محمدعلی

  ۱۳۹۹-۰۲-۰۴ at ۱۰:۴۹ ب.ظ

  خداوند را شاکرم که مرا از مسائل مهم روبرو و پیش رو از اگاهان قرار داد پس بشارت برشما باد ای مسیحیان که خبری در راه است و خود را بسوی خداوند پاکیزه کنید تا ایمن باشید پس بشارت بر شما که حضرت عیسی بن مریم حضرت عیسی مسیح در سال روز میلادش در سال ۹۷ از عرش بر زمین وارد شد پس خداوند مدتی بزرگان را بر زمین مخفی نگه داشت تا اهل زمین به اصلاح خویش بپردازند تا ایمن باشند البته این لطف خدا بر خواسته اینجانب بود زیرا در زمان عیان شدن اهل خدا می مانند و اکثرا اهل زمین از ظالمان و پیروان شیاطین از زمین گرفته میشوند پس نشر دهید تا دیگران هم توبه کنان از بار گناهان بکاهند و خود را بسوی خدا پاکیزه کنند که بزودی برهمه عیان میشوند

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بررسی

تحقیق ادبیات پایداری

تحقیق ادبیات پایداری عنوان ادبیات پایداری معمولاً به آثاری اطلاق می‌شود که تحت تأثیر شرایط…