Homeمکانیک و تاسیساتکتاب استاندارد یاتاقانهای غلتشی یاتاقانهای کفگرد ابعاد مرزی طرح و نقشه عمومی

کتاب استاندارد یاتاقانهای غلتشی یاتاقانهای کفگرد ابعاد مرزی طرح و نقشه عمومی

9,000تومان

استاندارد یاتاقانهای غلتشی یاتاقانهای کفگرد

کتابچه استاندارد یاتاقانهای غلتشی یاتاقانهای کفگرد ابعاد مرزی طرح و نقشه عمومی یک کتاب کامل درباره انواع یاتاقان ها بهمراه نقشه های استاندارد و جداول مورد نیاز برای شناسایی و کاربرد انواع یاتاقان ها می باشد.

این کتاب توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به شماره استاندارد ۶۵۴۳ اکنون توسط فروشگاه کافه لینک برای استفاده شما آماده شده است.

همچنین برای راحتی استفاده شما عزیزان این کتابچه راهنما با دو فرمت word و PDF برای دانلود قرار داده ایم.

در ادامه پیشگفتار این کتاب را مرور میکنیم.

 

توضیحات

استاندارد یاتاقانهای غلتشی یاتاقانهای کفگرد

پیشگفتار

استاندارد یاتاقانهای غلتشی ـ یاتاقانهای کفگرد ـ ابعاد مرزی ـ طرح و نقشه عمومی  کـه توسط کمسیــون های مربوط تهیه و تدوین شده و در یکصدو پنجاه و نهمین جلسه کمیته ملی استاندارد مکانیک و فلز شناسی مورخ  ۲۴/۹/۱۳۸۱ مورد تائید قرار گرفته است ؛ اینک به استناد بند یک ماده ۳  قانون اصلاح قوانین و مقـررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ بعنوان استاندارد رسمی ایران منتشر می شود .

برای حفظ همگامی و هماهنگی بــا تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع ؛ علوم و خدمات ؛ استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر گونه پیشنهادی که برای اصلاح یـا تکمیل أیــن استاندارد ارائه شود ؛ در هنگام تجـدید نظر در کمسیــون فنی مربوط مورد توجه قــرار خواهد گرفت . بنابراین برای مراجعه بــه استانداردهای ملی ایران بایــد

همواره از آخرین تجدید نظر آنها استفاده کرد .

در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه بــه شرایط موجود و نیازهای جامعه ؛ در حد امکان بین ایــن استاندارد و استانداردهای بین المللی و استاندار ملی کشورهای صنعتی و پیـشرفته هماهنگی ایجاد شود .

منابع و ماخذی که برای تهیه این استاندارد بکار رفته بشرح زیر است :

ISO  ۱۰۴ : ۲۰۰۲  Rolling  bearing – Thrust  bearings  – Boundary dimensions ,

general  plan  .

 یاتاقانهای غلتشی ـ یاتاقانهای کفگرد  ـ ابعاد مرزی ـ
طرح و نقشه عمومی

 

۱   هدف و دامنه کابرد

هدف از تدوین این استاندارد ارائه ویژگیها و مشخصات اندازه های مرزی پایه أی یاتاقانهای کفگرد یکجهته و دو جهته با پیشانی تخت و مسطح می باشد .

بعلاوه این استاندارد اندازه کمینه قطر سوراخ کفی محفظه أی و اندازه بیشینه قطر خارجی کفی میله أی یاتاقانها را برای سریهای ابعادی ۱۱ ؛ ۱۲ ؛ ۱۳ ؛ ۱۴ ؛ ۲۲ ؛ ۲۳ و ۲۴ را مشخص می نماید .

عناوین راهنما برای مشخصه های این استاندارد در یاتاقانهای کفگرد یکطرفه در پیوست ۱ آورده شده است .

۲        مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده است . بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می شود . در مــورد مراجع دارای تاریخ چاپ و / یـا تجدید نظــر ؛ اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی این مدارک مورد نظر نیست .معهذا بهتر است کاربران ذینفع این استاندارد ؛ امکان کاربرد آخرین اصلاحیه ها و تجدید نظرهای مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قــرار دهند . در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و /  یـا تجدید نظر ؛ آخرین چاپ و / یـا تجدید نـظر آن مدارک الزامی ارجـاع داده شده مورد نظر است .

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است :

استاندارد ملی  ۶۵۳۶   : یاتاقانهای غلتشی ـ  ابعاد پخ  ـ مقادیر بیشینه

ISO  ۱۱۳۲-۱  :  ۲۰۰۰ ,  Rolling bearings – Tolerances – Terms  and  definitions .

ISO   ۵۵۹۳    :  ۱۹۹۷ ,  Rolling  bearings –  Vocabulary  .

ISO   ۱۵۲۴۱  :  ۲۰۰۱  ,  Rolling  bearings –  Symbols  for  quantities  .

 

  • تعاریف و اصطلاحات

برای عناوین و اصطلاحات بکار گرفته شده در این استاندارد تعاریف و اصطلاحات مشخص شده در استانداردهای ملی …۱ ؛ …۲ و … ۳ کاربرد دارند .

۴        علائم و نشانه ها

علائم و نشانه ها در اشکال و جداول این استاندارد با مفاهیم زیر بکار رفته است .

B             ارتفاع کفی میله أی مرکزی

d             قطر سوراخ کفی میله أی در یاتاقانهای یکطرفه

            d1 قطر خارجی کفی میله أی۱ در یاتاقانهای یکطرفه ۲

d 1S max    بزرگترین قطر خارجی منفرد کفی محفظه أی

          d 2 قطر سوراخ کفی میله أی مرکزی  در یاتاقانهای دوطرفه۳

          d 3 قطر خارجی کفی میله أی مرکزی

d 3S max    بزرگترین قطر خارجی منفرد کفی میله أی مرکزی

            D  قطر خارجی کفی محفظه أی ۴

D 1          قطر سوراخ کفی محفظه ای

D 1S min   کوچکترین قطر سوراخ منفرد کفی محفظه أی

r s          اندازه پخ سطح پشتی حلقه در کفی میله أی (یاتاقانهای یکطرفه) و کفی محفظه أی

r s min     کوچکترین اندازه منفرد مجاز r s

r1s          اندازه پخ سطح کفی میله أی مرکزی

r1s min     کوچکترین اندازه منفرد مجاز r1s

T           ارتفاع یاتاقان در یاتاقانهای یکطرفه

 ۱T         ارتفاع یاتاقان در یاتاقانهای دوطرفه

  • ابعاد مرزی
  • کلیات

عناوین نشان داده شده در اشکال ۱ و ۲ مربوط به مقادیر داده شده در جداول ۱ تا ۹ بوده و بصورت اندازه اسمی می باشند ؛ مگر اینکه بصورت دیگری ذکر گردد . ابعاد و مقادیر پخ بیشینه که در این استاندارد با عناوین r s min  و r1s min  مشخص شده اند از جداول ۱ تا ۹ استاندارد ملی  ۶۵۳۶ مطابقت مینمایند .

برای سطح کفی و سطح استوانه سوراخ نیز مقادیر r1s min  کاربرد دارد .

ابعاد پخ r  و ۱ r  مربوط به گوشه های یاتاقان که در اشکال ۱ و ۲ مشخص شده اند می باشد . در صورتیکه ابعاد مشخص نشده باشد ؛ گوشه نباید تیز و برنده باشند .

۱  تا تدوین استاندارد ملی به استاندارد ۱- ۱۱۳۲  ISO مراجعه نمائید .

۲  تا تدوین استاندارد ملی به استاندارد ۵۵۱۳ ISO  مراجعه نمائید .

۳  تا تدوین استاندارد ملی به استاندارد  ۱۵۲۴۱ ISO  مراجعه نمائید .

     Shaft  washer. 1

     Single  direction .2

     Double  direction .3

     Housing  washer .4

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها مرجع رسمی کشور است که عهده دار وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) میباشد.

تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد. سعی بر این است که استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: تولیدکنندگان ،مصرف کنندگان، بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشد.پیش نویس استانداردهای ملی جهت نظرخواهی برای مراجع ذینفع واعضای کمیسیون های فنی مربـوط ارسال میشود و پس از دریـافت نظـرات وپیشنهادهـا در کـمیته ملـی مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای علاقمند و ذیصلاح و با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بـررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد. بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملی شماره ((۵)) تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل میگردد به تصویب رسیده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد میباشد که در تدوین استانداردهای ملی ضمن تـوجه به شرایط کلی ونیازمندیهای خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهـای بین المـللی استفـاده می نماید.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی وعمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد اجباری نماید. مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید.

همچـنین بمنظـور اطـمینان بخـشیدن به استفاده کنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و گواهی کنندکان سیستم های مدیریت کیفیت ومدیریت زیست محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید. ترویج سیستم بین المللی یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد.
استاندارد یاتاقانهای غلتشی یاتاقانهای کفگرد
استاندارد یاتاقانهای غلتشی یاتاقانهای کفگرد
استاندارد یاتاقانهای غلتشی یاتاقانهای کفگرد
استاندارد یاتاقانهای غلتشی یاتاقانهای کفگرد
استاندارد یاتاقانهای غلتشی یاتاقانهای کفگرد
استاندارد یاتاقانهای غلتشی یاتاقانهای کفگرد
استاندارد یاتاقانهای غلتشی یاتاقانهای کفگرد
استاندارد یاتاقانهای غلتشی یاتاقانهای کفگرد
استاندارد یاتاقانهای غلتشی یاتاقانهای کفگرد
استاندارد یاتاقانهای غلتشی یاتاقانهای کفگرد
استاندارد یاتاقانهای غلتشی یاتاقانهای کفگرد
استاندارد یاتاقانهای غلتشی یاتاقانهای کفگرد
استاندارد یاتاقانهای غلتشی یاتاقانهای کفگرد
استاندارد یاتاقانهای غلتشی یاتاقانهای کفگرد
استاندارد یاتاقانهای غلتشی یاتاقانهای کفگرد

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب استاندارد یاتاقانهای غلتشی یاتاقانهای کفگرد ابعاد مرزی طرح و نقشه عمومی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.