vehicle

خودرو چیست + دانلود فایل

خودرو مجموعه ای از قطعات،طراحی شده مختلف می باشد که بانظم خاص ودر ارتباط با یکدیگر طوری کنار هم طوری قرار گرفته اند که هدف مورد نظر را تامین می نمایند.

ادامه مطلب