8 ژانویه

۸ ژانویه در تاریخ چه گذشت

رویدادها ۱۷۹۰ - جرج واشنگتن (در تصویر) نخستین سخنرانی وضعیت کشور را در پایتخت موقت آمریکا، نیویورک ایراد کرد.

ادامه مطلب