7 دی

۲۸ دسامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها ۱۴۸۲ ـ پیمان صلح آترشت به جنگ هشتاد ساله میان هلند و اسپانیا پایان داد.

ادامه مطلب