6 شهریور

28 آگوست در تاریخ چه گذشت

رویدادها 1833 - برده داری با تصویب پارلمان بریتانیا در سراسر کشورهای همسود و مستعمره‌های امپراتوری بریتانیا، ممنوع اعلام شد. 1835 - به دستور محمد شاه قاجار، قائم مقام فراهانی (در تصویر) صدر اعظم وقت ایران را، به این سبب که در صدد تغییر فرمانده گارد سلطنتی برآمده بود، در باغ نگارستانخفه کردند.

ادامه مطلب