28 فوریه

۲۸ فوریه در تاریخ چه گذشت

۲۰۲ پیش از میلاد - حکومت هان بر چین با تاجگذاری گائوزو آغاز شد و چهار سده تداوم یافت. ۱۸۸۱ - نیروهای امپراتوری روسیه شهر مرو را تصرف و ضمیمه قلمرو آن کشور کردند.

ادامه مطلب