23 ژانویه

۲۳ ژانویه در تاریخ چه گذشت

۱۹۱۹ - تاسیس حزب فاشیست ایتالیا توسط موسولینی. ۱۹۵۰ - انتخاب اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل.

ادامه مطلب