22 نوامبر

۲۲ نوامبر در تاریخ چه گذشت

۱۹۶۳ – ترور جان اف. کندی سی و پنجمین رئیس جمهور آمریکا

ادامه مطلب