21 آگوست

21 آگوست در تاریخ چه گذشت

رویدادها 1770 - استرالیای شرقی بدست جیمز کوک، تسخیر شد. 1959 - جزایر هاوایی توسط دوایت آیزنهاور، پنجاهمین ایالت آمریکا شد.

ادامه مطلب