19 آبان

۱۰ نوامبر در تاریخ چه گذشت

۱۷۹۹ - کودتای بزرگ معروف به «کودتای ۱۸ و ۱۹ برومر» در فرانسه به وقوع پیوست که سیستم حکومتی کنسول‌ها را جایگزین دیرکتوار نمود و زمینه را برای سلطنت مطلقهناپلئون بناپارت فراهم کرد.

ادامه مطلب