18 فوریه

۱۸ فوریه در تاریخ چه گذشت

۱۲۲۹ - ششمین جنگ صلیبی: فریدریش دوم، امپراتور مقدس روم، با انعقاد پیمان ده ساله آتش بس با الکامل محمد، سلطان ایوبی بدون هیچ جنگی اورشلیم، نصره و بیت اللحم را به تصرف درآورد.

ادامه مطلب