18 شهریور

9 سپتامبر در تاریخ چه گذشت

روز جمهوری در کره شمالی. رویدادها 490پیش از میلاد- نبرد ماراتون بین ارتش مهاجم ایرانیان در زمان داریوش یکم (در تصویر) و ارتش یونان درگرفت.

ادامه مطلب