17 نوامبر

۱۷ نوامبر در تاریخ چه گذشت

۱۷۹۶ ناپلئون بناپارت ارتش اتریش را در ایتالیا شکست داد.

ادامه مطلب

۸ نوامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها ۱۲۹۴ش- اشغال شهر قزوین توسط سپاهیان روس در جریان جنگ جهانی اول

ادامه مطلب