17 فوریه

۱۷ فوریه در تاریخ چه گذشت

۱۸۷۱ - در پی محاصره پاریس و شکست فرانسه در جنگ با پروس، سپاهیان پروس فاتحانه در پاریس رژه رفتند. ۱۹۳۲ - خارج شدن تلگراف ایران از کنترل شرکت انگلیسی تلگراف هندوستان.

ادامه مطلب