13 نوامبر

۱۳ نوامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها ۱۸۰۵ - شهر وین پایتخت امپراتوری اتریش، تسلیم ناپلئون بناپارت شد.

ادامه مطلب