13 دی

۳ ژانویه در تاریخ چه گذشت

رویدادها ۱۵۲۱ - پاپ لئوی دهم، مارتین لوتر را تکفیر و از کلیسای کاتولیک رم طرد کرد.

ادامه مطلب