11 ژانویه

۱۱ ژانویه در تاریخ چه گذشت

۶۴۲ - کشته شدن یزدگرد سوم آخرین شاه ساسانیان به دست یک آسیابان . ۸۱۲ - درگذشت استوراکیوس، امپراتور بیزانس

ادامه مطلب