10 آذر

۱ دسامبر در تاریخ چه گذشت

۱۰۸۱ - زادروز لویی ششم پادشاه فرانسه. ۱۷۹۲ - زادروز نیکلای ایوانویچ لباچفسکی(در تصویر) ریاضیدان روس

ادامه مطلب