1مهر

23سپتامبر در تاریخ چه گذشت

روز آغاز سال در مناطق تحت نفوذ کلیسای اورتدوکس شرقی و روز تحویل خورشید به برج میزان. رویدادها 1846 - نپتون هشتمین سیاره سامانه خورشیدی، برای نخستین بار توسط «یوهان گوتفرید گاله» رصد شد، وجود این سیاره پیشتر توسط دو دانشمند، با محاسبات ریاضی اثبات شده بود.

ادامه مطلب