گاز محلول در آب

چرا آب گرم زودتر از آب سرد یخ میزند + دانلود فایل

این پدیده یک پدیده فیزیکی باورنکردنی است که واقعًا در یخچال خانه ها اتفاق میافتد.شاید فکر کنید این پدیده ای جدید است، اما بهتر است بدانید که این موضوع را از زمان ارسطو میدانستند وافرادی مانند ارسطو، بیکن و دکارت مطالعاتی روی آن انجام داده بودند

ادامه مطلب