پیشران مایع

انواع سوخت موشک + دانلود فایل

۱-پیشران های اصلی یا Primary Engine که برای ایجاد نیروی پیشرانش کاربرد دارند. ۲-پیشران های کنترلی یا Control Engine که برای ایجاد نیرو ها و گشتاور های کنترلی مورد استفاده قرار می گیرند.

ادامه مطلب