پیرمرد و دریا

جملات ماندگار از ارنست همینگوی

«درباره اخلاقیات فقط می‌دانم که پس از انجام یک کار اخلاقی احساس بهتری داری، و غیراخلاقی آنست که پس از آن احساس بدی داری.» مرگ در بعد از ظهر/ ۱۹۳۲

ادامه مطلب