نیمکره چپ

تحقیق درباره نمیکره راست قوی بهتر است یا نیمکره چپ قوی؟ + دانلود فایل قابل پرینت

دانشمندان در گذشته معتقد بودند عملکرد این دو نیمکره نیز مثل ظاهرشان به هم شبیه است اما بعدها به این نتیجه رسیدند که وظیفه هر نیمکره با نیمکره دیگر متفاوت است.

ادامه مطلب