نوترينوها

تحقیق درباره ی پرتو بتا و کشف نوترینوها + دانلود فایل

هنگامی که تابش حاصل از مواد پرتوزارابین دوصفحه باردار(با بارمخالف) قرار دهیم بطوری که صفحه ی بار دار مثبت در بالا وصفحه بار دار منفی درپایین قرار داشته باشدخواهیم دید که سه پرتو بوجود میآید که به شرح زیر است

ادامه مطلب