نامهای قرآن

چرا قرآن نور است + دانلود فایل

ابوالفتوح رازى در تفسیرش ۴۳ نام براى قرآن بر می شمارد. زرکشى به نقل از قاضى ابوالمعالى این عدد را ۵۵ اسم می رساند و برخی دیگر تا هشتاد اسم هم گفته اند.

ادامه مطلب