معیار شجاعت

شجاعت چیست + دانلود فایل

1 - معني حقيقي شجاعت ، حُــّـريت و قوت قلب است . در مخاطرات نبايد اضطراب و هيجان به شجاع دست دهد و هرچه قوت روح و لطافت قلب زيادت شود بر شجاعت مي افزايد. 2 - مرد بي شهامت کسي است که در جايي که بايد اعتراض کند خاموش بنشيند. 3 - نامداران جهان ، دليرترين افرادند. 4 - نخستين شرطِ پيروزي ، دليري است.

ادامه مطلب