مساحت

تحقیق درباره ی مساحت انتگرال + دانلود فایل

از نظر هندسی انتگرال برابر است با مساحت سطح محصور زیر نمودار. نکته انتگرال نمودار سه بعدی(انتگرال دو گانه)معرف حجم محصور زیر نمودار است و انتگرال سه‌گانه معرف پارالل زیر نمودار است(غیرقابل تصور)

ادامه مطلب