محمد العریفی مفتی سعودی

امام جماعت زن ! + عکس

فواد الشمالی مبلغ مغربی این رویکرد را رد و تاکید می کند که یکی از شروط امام جماعت آن است که مرد باشد و زن فقط می تواند در جمع زنانه، امام جماعت زنان باشد.

ادامه مطلب