مبانی ارزه شناسی

جزوه مهندسی زلزله + دانلود فایل

اصول مهندسی زلزله. مبانی ارزه شناسی: زلزله شناسی. منشاء زلزله. انواع رفتارها در مرز مشترک صفحات لیتوسفری. تکتونیک ایران. لرزه خیری ایران. پیشگویی زلزله. و ....

ادامه مطلب