عکس سلفی

سلفی مهراوه شریفی نیا و خواهرش

ملیکا شریفی نیا این عکس را در صفحه شخصی اش منتشر کرده و این مطلب را نیز در پانوشتش نوشته:

ادامه مطلب