ضد کوبنده

تحقیق درباره ی دستگاه خرمن کوب + دانلود فایل

خرمن کوب وسیله ای است در کشاورزی که در قدیم بر خر و گاو می بستند و آنرا بر روی غلات بویژهگندم می دواندند تا گندم از ساقه جدا شده و کاه و گندم جدا گردد.

ادامه مطلب