شادمهر

شادمهر به ایران می آید

سه هفته قبل بود که خبر دستگری شادمهر تیتر بسیاری از رسانه ها شد. در اصل خبر مربوط می شود به داوود ناقور دوست صمیمی شادمهر، که خبر از فراهم آوردن بازگشت شادمهر به ایران داده بود، البته فقط برای رفت و آمد نه برای کنسرت.

ادامه مطلب