سخنان حکیمانه

جملات ماندگار از آنتوان دوسنت اگزوپری

ما باید بتوانیم نشانه‌ها را حتی در دوردست‌ها ببینیم و دریابیم.

ادامه مطلب

جملات ماندگار از برتولت برشت

میان تمام چیزهای قطعی، قطعی ترین شان تردید است ...

ادامه مطلب

جملات ماندگار از لودویگ ویتگنشتاین

برای اصیل بودن کافی است که دروغ نگویی... آغاز اصالت خوب همین است که... نخواهی چیزی باشی که نیستی...

ادامه مطلب

جملات ماندگار از محمود دولت آبادی

پیری به نظرم چیزی نیست جز بی آیندگی ، و اگر انسان دچار پیری زودرس می شود ، برای این است که فردایی نمی بیند!

ادامه مطلب

جملات ماندگار از دیوید سلینجر

بعضی ازچیزها باید همانطورکه هستند، باشند وتغییر نکنند. کاش میشد همه ی آن چیزهارا چپاند توی یک جعبه ی شیشه ای و ولشان کرد همانطور بمانند.

ادامه مطلب

جملات ماندگار از ایلهان برک

یک زن اگر بخواهد حتی با صدایش میتواند تو را در آغوش بگیرد.

ادامه مطلب

جملات ماندگار از ارنستو ساباتو

از همـه غـم انگـیزتر زمانـی مـی باشـد ، کسـی کـه دوسـتش داری ، ﻫﯿـﭻ ﺗﻼﺷـﯽ ﺑـﺮﺍی ﻧﮕـﻪ ﺩﺍﺷـﺘﻨﺖ ﻧمـی کنـد !

ادامه مطلب