زاویه های خارجی و داخلی مثلث ها و شکل های منتظم

زاویه های خارجی و داخلی مثلث ها و شکل های منتظم + دانلود فایل

چند مثلث دلخواه رسم کن. زاویه های هر مثلث را اندازه بگیر و جمع کن. مجموع چقدر می شود؟ آیا فکر می کنی مجموع زاویه ها همیشه یک عدد است؟ با یک آزمایش ساده می توان اندازه ی مجموع زاویه های مثلث را به دست آورد

ادامه مطلب