روزه

روزه در چه روزهایی مکروه است + دانلود فایل

1-روز جمعه ,اختصاص روز جمعه براي روزه گرفتن كراهت دارد ,مگر انكه يك روز قبل و بعد آن روزه بگيرد . حضرت ابو هريره رضي الله عنه روايت مي كندكه پيامبر (ص) فرموده است :«هيچ يك از شما روز جمعه روزه نگيرد .مگر آنكه يك روز قبل يا بعد آن روزه بگيرد ». 2-روز شنبه ,تنها روز شنبه روزه گرفتن كراهت دارد .زيرا روزي است كه يهود آن را بزرگ مي دارد,شايسته است كه مسلمانان با آنها مخالفت نمايد ,پس اگر خواست روزه بگيرد بايد قبل و بعد آن نيز روزه بگيرد .

ادامه مطلب