رفتن بازیگران به جم

حمایت فقیهه سلطانی از رابعه اسکویی

فقیهه سلطانی در پست جدید خود نوشت: کجا بودید قضات عااادلی که همه جا چوب تنبیه بدست گرفتید ، زمانی که خانم اسکویی بخاطر مشکلات کم کاری وبحران اقتصادی ،در منزل استیجاریش اشک ها میریخت

ادامه مطلب