خیره شدن به چشم

10 دقیقه به چشمان فرد مقابلتان خیره شوید تا دچار توهم شوید !

جهت انجام تحقیق، ۲۰ داوطلب بالغ جوان و سالم به صورت دو به‌ دو انتخاب‌ شدند و به آن‌ها گفته‌ شد در اتاقی کم نور (محققان نور کم را بدین دلیل انتخاب‌ کردند که وجود نور باعث بهبود مشاهده ویژگی‌های سیمای فرد می‌شود)، بدون ابراز هیچ گونه احساسی، در چشمان یکدیگر خیره‌ شوند. سپس شرکت‌کنندگان به پرسشنامه‌هایی در رابطه با آن‌چه در حین انجام آزمایش تجربه کرده‌ بودند، پاسخ دادند.

ادامه مطلب