خط فقر خانوار ایرانی

خط فقر خانوار یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است

علی اکبرعیوضی گفت : در حال حاضر بین حداقل مزد کارگران و حداقل هزینه آنها فاصله بسیار زیاد است. اکنون حداقل دستمزد کارگران ۷۱۲ هزار تومان است که این رقم زیر شاخصه خط فقر است .

ادامه مطلب