خداحافظی فئتبالیستان در اینستاگرام

علت خداحافظی پیام صادقیان از فوتبال چیست؟

پیام صادقیان که با حضور در نفت تهران به دنبال بازگشتی رویایی به فوتبال و دوران درخشان بود اکنون با توجه به عدم دریافت رضایتنامه اش از دنیای فوتبال خداحافظی کرد.

ادامه مطلب