جملات لودویگ ویتگنشتاین

جملات ماندگار از لودویگ ویتگنشتاین

برای اصیل بودن کافی است که دروغ نگویی... آغاز اصالت خوب همین است که... نخواهی چیزی باشی که نیستی...

ادامه مطلب