جريان مستقيم DC

تحقیق درباره ی جریان متناوب و غیر متناوب + دانلود فایل

جریان متناوب جریانی است که مقدار و جهت آن نسبت به زمان دائماً در حال تغییر است. به زبان ساده تر اینکه مقدار جریان دائماً کم و زیاد میشود و جهت حرکت الکترونها هم عوض میشود (از ماکزیمم به صفر و از صفر به مینیمم میرسد.

ادامه مطلب