تحقیق درباره ی پوسته زمین

تحقیق درباره ی پوسته زمین + دانلود فایل

اطلاعات مربوط به پوسته زمین عمدتا از مشاهدات مربوط به سرعت امواج S و P ناشی از زلزله ها و انفجارات دینامیت و... به دست می آید. در اوایل تاریخ مطالعات پوسته زمین،

ادامه مطلب