تحقیق درباره ی آزادي چيست و آزاده كيست

تحقیق درباره ی آزادي چيست و آزاده كيست + دانلود فایل

آزادي چيست و آزاده كيست ؟ آيا انسان آزاد بدنيا مي آيد؟ آيا در طبيعت آزادي وجود دارد؟ كلمه آزادي رها بودن موجودي را از همه قيدها و بندها، تسلطها، سدها همچنين مستقل بودن، دانا و بينا بودن را به ذهن انسان مي آورد. موجود آزاد بر همه چيز و همه كس تسلط خواهد داشت. اين مفهومي است مطلق از آزادي و آزاد بودن، البته امورمطلق نه وجود خارجي ملموس دارد، نه در ابعاد ذهني و چهار چوب زندگي انسان مي گنجد. زيرا همه امور نسبي است. اگر انسان آزاد يا انسان آزاده و آزاديخواه را بشناسيم درك مفهوم آزادي آسانتر خواهد شد.

ادامه مطلب