برخی از فواید انصاف در زندگی

برخی از فواید انصاف در زندگی + دانلود فایل

برخی از فواید انصاف در زندگی سبب خشنودی خدا و نزول نعمت می شود. خداوند، بنده ی با انصافی را دوست دارد که به حقوق دیگران احترام می گذارد. برکت زندگی انسان را سبب می شود.

ادامه مطلب