بازگشت اجساد

بازگشت پیکر 104 تن از جان باختگان منا به کشور

امشب پیکر ۱۰۴ تن از جان باختگان به کشور منتقل شودو ان شالله فرداشب هم بتوانیم به همین تعداد را به کشور منتقل کنیم. پیکرهای افرادی هم که آسیب جدی دیدند اما هویت کلی ایرانی بودنشان مشخص است و هویت شخصی آنها مشخص نیست و نیاز به آزمایشات زمان بر و حضور اقوام جهت شناسایی دقیق دارد در روزهای آینده به کشور منتقل می شود.

ادامه مطلب