انگیزه‌های شناخت خدا

تحقیق درباره ی انگیزه‌های شناخت خدا + دانلود فایل

شناخت خدا برخاسته از انگیزه‏هایی است که عبارت‏اند: ← حقیقت‏طلبی خداوند انسان را چنان آفریده است که او همواره در پی راه یافتن به حقیقت است و جز از این گذر ارضاء نمی‏شود و بخشی از پیشرفت دانش انسانی وامدار این انگیزه است. حقیقت‏طلبی را «غریزه کنجکاوی» نیز می‏گویند که انسان را به شناخت آفریدگار جهان وامی‏دارد. قرآن نیز بر وجود این انگیزه در انسان اشارت برده و از آن برای هدایت او بهره می‏برد.

ادامه مطلب