الكل های قندی

انواع قندها و شیرینی های بدون قند + دانلود فایل

هنگامی که به نوزادان طعم های اساسی گوناگون یعنی شیرینی، شوری، تلخی و ترشی را ارائه می دهیم آنها شیرینی را انتخاب می کنند. دانشمندان معتقدند این ترجیح ممکن است یک طرح تکاملی باشد که تضمین می کند نوزادان شیر را که برای ادامه حیاتشان ضروری است بپذیرند،

ادامه مطلب